Titulní strana

Zprávy ze školní jídelny

Vážení rodiče,
školní jídelna, od které dovážíme obědy, nám oznámila zvýšení cen stravného. Museli jsme přistoupit ke zvýšení měsíčních záloh.

Nové výše záloh činí:
560,- Kč pro žáky 7-10 let (včetně)
 
600,- pro žáky 11-14 let (žáci, kteří v daném školním roce (tj. 1. 9. 2000 – 31. 8. 2021) dovrší 11 let, již hradí vyšší cenu.

Výše záloh pro dietní stravování: 560,- Kč pro žáky 7-10 let (včetně) a 615,- Kč pro žáky 11-14 let

Zálohy prosím hraďte na účet školy vždy předem (do 20. dne v měsíci) na následující měsíc. Je možné hradit stravné i na více měsíců najednou (ale nelze sdružovat platby za více dětí do jedné částky, každé dítě má svůj variabilní symbol a svoje “konto”). Prosím, věnujte pozornost první platbě (v srpnu na září) a poslední (v květnu na červen).

Prosíme vás o případné odhlášení obědů v prvních několika dnech školního roku, pokud vaše dítě bude odcházet po skončení vyučování, které je kratší, a na oběd nepůjde (vyčkejte prosím, až bude zveřejněn internetový jídelníček v posledních srpnových týdnech; neznáte-li své přihlašovací údaje, kontaktujte prosím hospodářku školy a školní jídelny Evu Pálkovou).

Děkujeme za pochopení a spolupráci!

/

Ukončení školního roku a letní prázdniny

Vážení rodiče,

druhé pololetí bylo zásadně ovlivněno uzavřením školy a přechodem na distanční výuku. Nekonaly se žádné tradiční akce a byla zrušena škola v přírodě. Ani postupné uvolňování hygienických opatření v měsíci květnu neumožnilo plné otevření školy pro všechny žáky. Závěr roku byl stále ve znamení rozdělení žáků a zajišťování dvojí výuky doma a ve škole. Situace byla od 11. března obtížná pro nás všechny. Přesto jsme vše zvládli. Připravili jsme našim žákům materiály pro výuku a prožili jsme spolu s vámi rodiči mnoho hodin vzájemné podpory a spolupráce. Zde je na místě, abych vám vyslovil jménem všech našich pedagogických zaměstnanců velké uznání za energii, čas a práci, kterou jste věnovali na realizaci našich příprav při vzdělávání vašich vlastních dětí u vás doma. Zvládnutí přechodu na distanční vzdělávání, nastavení techniky při on-line výuce, tisk zadání, vkládání hotových úkolů na sdílené Google disky a podporu při vzájemné komunikaci jste zvládli na výbornou. Za druhé pololetí JSME VÁM VŠEM UDĚLILI čestný titul UČITEL ZŠ ŠEBEROV, který pro vás dostali žáci k vysvědčení.

Dnes proběhlo slavnostní předání vysvědčení a rozloučení s absolventy zazvoněním na školní zvon, jehož hlas ukončil již 116. školní rok v dlouhé historii naší školy.

Považuji tento školní rok, ovlivněný Covid 19 za úspěšný, právě zvládnutím obtíží a změn s ním spojených.

Věřím, že také vy jste spokojeni s větší mírou samostatnosti a pokroky žáků. Rád bych zde také vyjádřil poděkování všem učitelům a zaměstnancům školy, kdy se projevila jejich akceschopnost a sounáležitost během náročné situace.

Vám, rodičům, ještě jednou děkuji za rozvíjení spolupráce se školou, zájem a zapojení do našich aktivit.

Našim žákům přeji krásné léto plné zážitků a rodinné pohody.

Absolventům úspěšné vykročení do nové školy.

Těším se na společné setkání ve zdraví a v řádně zahájeném novém školním roce v úterý 1. 9. 2020.

 

Jaroslav Střeštík, ředitel školy

Čtvrťáci v Praze bez turistů

V rámci domácí výuky čtvrťáci obdrželi tip na výlet s rodinou po stopách Karla IV. a gotického slohu v Praze bez turistů. Získali pracovní list, mapu s vyznačenou trasou a s sebou si vzali erb, který vytvořili doma v rámci výuky o rytířích. Za normálních podmínek bychom akci absolvovali s celou třídou.

Cílem výletu bylo spatřit památky, které založil Otec vlasti a pořídit na stanovených místech svoji fotografii s erbem. Akce byla dobrovolná a s výsledkem se můžete seznámit na společné koláži.

Věřím, že výlet byl pro žáky příjemným oživením doby strávené mimo školu.

pan učitel

Novinky ze školy

I když ve škole nejsou žáci, přece není opuštěná. Po zahradě poletují ptáci, troufají si i blíž ke škole a konečně objevili i naše krmítka. Navštěvují je v době, kdy je nikdo nevidí, ale přece jsme je vystopovali. Semínka totiž ubývají, a nejen to, ptačí návštěvníci tu po sobě zanechávají slupky od vyzobaných semínek a také trus. Jediný ptáček, kterého jsme zatím na krmítku zahlédli, byl vrabec domácí. Ale kdo ví, možná si časem u nás ptáci zvyknou natolik, že je nebude rušit, ani když bude ve škole za nějaký čas opět běžný provoz…

/

Průběh domácí výuky

Jako základní prostředek obousměrné komunikace mezi školou a žáky i rodiči jsme se rozhodli využívat sdílený Google disk. Na tomto disku jsme vytvořili modelovou strukturu složek, přístupných žákům jednotlivých tříd; každou třídní složku vede příslušný třídní učitel. Odkaz na sdílený disk jsme poté zaslali zákonným zástupcům našich žáků, abychom ověřili, nakolik je pro ně tento model akceptovatelný. Po rychlé pozitivní reakci byla od 13. 3. 2020 zahájena distanční výuka. S rodiči, kteří nemohou nebo si nepřejí využívat sdílené disky, probíhá individuální komunikace telefonicky a pomocí mailů.

Vzhledem k tomu, že naše děti i rodiče jsou zvyklí na systém týdenních (případně i  denních) plánů, bylo celkem snadné v tomto režimu přejít na on-line výuku. Ta probíhá v následujících krocích:

  • Do sdíleného prostředí učitelé nahrávají materiály na další den – zadání v pracovních sešitech i nafocené pracovní listy. Součástí denních plánů je i vysvětlení smyslu daného úkolu a návod, jak dítěti úkol zadat nebo vysvětlit. Při obtížnějším zadání jsou nahrávána instruktážní videa, na kterých dětem novou látku učitel přiblíží.
  • Žáci si s pomocí rodičů materiál prohlédnou, případně vytisknou, učí se a plní zadané úkoly.
  • Následně žáci nebo rodiče vkládají do sdíleného prostoru ofocené práce – vyplněné pracovní listy, vypracovaná cvičení, ale třeba i fotografie výrobků nebo videa.
  • Učitelé potom práce vyhodnotí a napíší komentáře – povzbuzení, případně doporučení pro zlepšení.
  • V případě potřeby probíhá jako doplněk standardního postupu individuální komunikace s žáky a rodiči pomocí mailů, telefonicky a  případně i formou videohovorů.

Toto sdílené prostředí dává, stejně jako normální výuka, prostor i pro dobrovolné úkoly navíc a cílené zasílání dodatečných úkolů na procvičení slabších oblastí jednotlivým žákům

A jak se náš systém dálkové výuky osvědčuje v praxi? (Pokračování textu…)

Poděkování všem

Vážení rodiče,

nacházíme se v nestandardní situaci, která nemá pamětníků. Uplynulé období přineslo mnoho změn v životě školy. Od 11. 3. 2020 byl vyhlášen nouzový stav a zavřeny školy v celé republice. Došlo ke zrušení Noci s Andersenem, neproběhl Den otevřených dveří se setkáním rodičů a vedení školy, zápis do 1. třídy je organizován bez přítomnosti žáků. Byla zrušena hlavní jarní akce tradiční Velikonoční jarmark, byla odvolána akce ukliďme Česko. V ohrožení je i termín školy v přírodě v měsíci květnu a nikdo zatím neví, na kolik týdnů z tohoto školního roku se vrátí žáci do školních lavic.

Ihned po vyhlášení uzavření školy ve středu 11. 3. 2020 se sešli všichni zaměstnanci a byl vypracován systém pro zajištění on-line výuky.

Učitelé zajišťují přípravu podkladů pro domácí výuku a komunikují se žáky a rodiči.  Nepedagogičtí zaměstnanci v určených termínech, při zachování hygienických opatření, dochází do školy a provádí plánované činnosti, uspořádání skladů a učebních pomůcek, základní úklid,  opravy v budově, péči o školní pozemek aj. Vedení školy se pravidelně schází a zajišťuje chod školy, fakturace, výkaznictví, plánování dalšího postupu a koordinaci činnosti zaměstnanců, komunikace s rodiči, zajištění zápisu do 1. třídy, sledování aktuálního vývoje situace atd.

Zaměstnanci kromě činností spojených s chodem školy dále využívají časový prostor, šijí roušky pro potřebné a podílí se na dalších dobrovolnických aktivitách.

Po dobu trvání opatření v souvislosti s výskytem Covid 19,  školní psycholog nabízí podporu na telefonu 778 069 015. Tuto službu nabízí v této době nejen našim žákům a jejich zákonným zástupcům, ale v případě potřeby také ostatním obyvatelům Šeberova a Hrnčíř.

Všichni jsme se ocitli v nové situaci a musíme se naučit se přizpůsobit. Nyní se v plné šíři ukazuje, jak je důležité vést žáky k samostatnosti, dodržování dohodnutých pravidel a respektování přijatých opatření. Děkuji tedy všem pedagogům, kteří zajišťují podporu rodičům a řídí domácí výuku, a děkuji všem rodičům, kteří komunikují, zvládají péči o chod domácnosti a současně pomáhají svým dětem plnit zadanou práci. Naše velké uznání patří i všem našim žákům, kteří zvládají dálkový systém výuky, projevují velkou míru samostatnosti a uvědomění si své zodpovědnosti, umí se ptát a řeší úkoly s využitím komunikační techniky, natáčí videa, fotí práce, ukládají soubory a čtou komentáře učitelů, a hlavně – učí se!

Přeji nám všem, abychom zvládli současný mimořádný stav.

Jaroslav Střeštík

ředitel školy

Podpora – školní psycholog

Po dobu trvání opatření v souvislosti s výskytem Covid 19  nabízí školní psycholog  podporu na telefonu 778 069 015. Tuto službu v případě potřeby mohou využít kromě našich žáků a zákonných zástupců  také obyvatelé Šeberova a Hrnčíř.

Úřední hodiny, podatelna školy

Oznamujeme zkrácení úředních hodin podatelny školy (kanceláře) na pondělí a středu 9-12 hodin z důvodu nařízení vlády ze dne 15. 3. 2020.

Mimo tento čas nás prosím kontaktujte e-mailem, děkujeme!

/

Manuál domácího učitele

Vážení rodiče,

vzhledem k náročné situaci, která pro vás nastala, bychom vám rádi vypomohli kromě výukových materiálů, které vám zasíláme, i nějakými doporučeními, jak při výuce postupovat, co dětem pomáhá k efektivnímu učení a co naopak ne, co by vám jen zkomplikovalo práci.

Obecné principy:

Motivace – každý z nás, a děti zejména, lépe pracují, když vědí proč. V ideálním případě, když toto PROČ vychází přímo z jejich potřeby poznávání světa, porozumění věcem kolem nich. Proto dětem sdělujeme očekávané cíle, k čemu která činnost směřuje, co se tímto mají naučit. Vždy je lepší pozitivní motivace (to bude bezva, když to zvládneš…), než negativní (jestli to neuděláš, tak si mě nepřej!). Motivací nemyslíme kupovat si pozornost dětí za sladkosti – stačí touha po objevení neznámého, případně zodpovědnost za svěřenou práci, úkol.

Důvěra i kontrola – určitě se nebojte svěřit dětem zodpovědnost za jejich úkoly – spoustu toho zvládnou samostatně, posiluje to jejich odpovědnost. Zároveň ale nezapomínejte na kontrolu, jestli své zodpovědnosti dostály. Nebuďte od začátku přísní, je to nová situace pro všechny, i pro děti, dejme jim čas si na tento režim zvyknout a neodraďme je hudráním hned při prvních neúspěších ☺.

Režim, přiměřený čas – pomůže vám i dětem, když si nastavíte nějaký režim dne – učení, zábava, potřebné domácí práce (jakýsi vlastní denní plán). S učením je to různé, každý jsme jiný – v této situaci máte možnost využít toho, že někdo je aktivnější hned po ránu, někdo o pár hodin později a podle toho nastavit čas těch nejdůležitějších učebních aktivit. Zohledňuje možnosti soustředění vašich dětí – někdo potřebuje po 15 – 20 minutách pauzu, změnu, někomu, zvlášť starším dětem, může vyhovovat ponořit se do činnosti klidně na hodinu. Obecně platí čím menší děti, tím kratší čas, proložený herními a pohybovými aktivitami.

Vysvětlovat, nebo nevysvětlovat? – obecná představa je, že učitel je ten, kdo dětem vysvětlí, jak se věci mají a úkolem dětí je si to zapamatovat. V našem pojetí spoléháme na objevitelskou touhu lidského mozku poznávat nepoznané a spoustu poznatků necháváme objevit děti samotné – naše práce je připravit materiály pro objevování a vedení následné debaty, při které se vyjasňují a upřesňují poznatky dětí. To bude teď váš úkol – naslouchat dětem, co se dozvěděly při učení ze zaslaných materiálů (či jiných, které naleznete) a upřesňovat v rozhovoru nepřesné představy. Učení je hodně o rozhovorech ☺

Zpětná vazba – ať už dítě zvládne úkol jakkoliv, potřebuje nějakou zpětnou vazbu, komentovat práci. To je jedna z nejtěžších věcí – neshodit snahu dítěte, nepodkopat jeho sebevědomí a zároveň věcně popsat přístup i výsledek. Ideální se v našem přístupu jeví opravdu čistý popis – „Vidím, že si zvládl celé cvičení, ale některé věci nejsou správně – zkus si to zkontrolovat….Napsal jsi, co jsi měl, ale není to moc čitelné.“ Samozřejmě můžete spontánně ocenit velký pokrok dítěte, nebo vyjádřit nespokojenost nad lajdáckým přístupem. Prosím, posílejte nám práce dětí neopravené od vás, abychom měli představu, jak si děti vedou a případně vám poradili nějaký efektivnější postup, jak jim problematické učivo vysvětlit.

 

Jednotlivé základní předměty

MATEMATIKA

Přechází na vaše bedra i náročná výuka Hejného matematiky. Jednak hodně spoléhejte na děti, většině speciálních prostředí rozumí, dále pomůže, když zavolají kamarádovi – děti si umí mnohé velmi dobře vysvětlovat, to využíváme i ve škole. Bližší porozumění jednotlivým prostředím a základním výukovým principům najdete na www.h-mat.cz nebo na www.h-edu.cz , kde jsou nyní zpřístupněny všechny učební materiály elektronicky spolu s další on-line podporou.

ČESKÝ JAZYK

Naše chápání výuky českého jazyka staví zejména na používání jazyka, pravopisné znalosti a dovednosti jsou prostředkem ke kvalitnímu používání jazyka, ne nejvyšším cílem. Proto klademe důraz a doporučujeme věnovat i doma čas těmto činnostem s důrazem na první dvě, které se mohou někdy opomíjet

  • Čtení (+rozhovory o přečteném)
  • Psaní (volné nebo záznamy, poznatky apod. dle dohody s vyučujícími)
  • Procvičování pravopisu (dle zadání vyučujících)

Chápeme náročnost úkolu, který na vás přešel a jsme připraveni Vám být jakkoliv nápomocni

Váš pedagogický sbor

/

Domácí výuka

…i domácí výuka může probíhat s úsměvem :-). Mnoho takových chvil při učení!