Titulní strana

Konec školního roku – odhlášení obědů, vyúčtování plateb

Vážení rodiče,

děkujeme vám za celoroční spolupráci a prosíme, abyste věnovali pozornost několika informacím:

 • Obědy můžete odhlašovat do pátku 21. 6. v běžném režimu, v posledním týdnu ale z provozních důvodů již obědy odhlásit nelze.
 • V poslední den školy, v pátek 28. 6. se bude oběd vydávat již od 10 hodin (oběd bude spíš svačinový – bez polévky, jen bramborový guláš). Pokud vaše dítě bude odcházet hned po rozdání vysvědčení, oběd prosím včas odhlašte, děkujeme!
 • Během června proběhne vyúčtování školy v přírodě, přeplatky budeme posílat na účet (ale protože je odesíláme z programu Jídelna, budou označeny jako “stravné”, díky za pochopení!)
 • V červenci budeme vyúčtovávat stravné a družinu (z výše uvedených důvodů vám všechny tyto přeplatky přijdou jako “stravné”)
 • Prosíme, ověřte si, že máme správné číslo účtu na posílání přeplatků (Dávali jste nám číslo účtu? Nezměnili jste účet? Není něco jinak?). Případné změny sdělte prosím hospodářce školy nejpozději do pátku 21. 6. Děkujeme!
 • Prosíme vás také o urychlené uhrazení všech nedoplatků, děkujeme!

Přejeme vám klidný závěr školního roku a příjemný letní čas!

Eva Pálková, hospodářka školy

/

Pasování prvňáčků na čtenáře

Popasovali se s tím všichni. Každý dle své úrovně, chutě a schopností. Prvňáčci měli připravený svůj první čtenářský list, na který jim jejich patroni pomohli vyplnit záznam o knize. Prvňáčci o té své vyprávěli, popisovali hlavní postavy, formulovali, co se jim v knížce líbilo, co je pobavilo. Nejdůležitějším okamžikem bylo, něco patronovi z knihy přečíst, dokázat, že je opravdovým čtenářem. Patron pak vyhodnotil, jak se to povedlo a slavnostně předal vlastnoručně vytvořenou listinu, která je dokladem o splnění první náročné zkoušky.

/

Sběr papíru – poslední v tomto školním roce

Kontejner na sběr papíru bude přistaven v pondělí 17. 6., u školy bude do pátku 21. 6.

Sbírejte s námi!

/

Závěrečné práce páťáků

Zase se podařilo! Když jsme se na začátku května  seznámili s kritérii pro splnění závěrečné práce, připadal nám termín 29. května daleko a rozsah práce nijak dlouhý. To přece nic není, najdu téma, na něco se zeptám a “vygůglím”…., se ozývalo. První problémy nastávaly již při sestavování otázky. Aby byla smysluplná, aby byla dostatečně plodná, aby mě bavilo na ni hledat odpověď … Pak se do toho nasunul týden na škole v přírodě a začalo jít do tuhého. Čas na práci jsme při vyučování dostali, ale začal nějak víc  utíkat. Najednou bylo co dělat i doma, přepisování, opravování, přemýšlení. Uvědomování si, zda to, co píšu, odpovídá na mou otázku a zda rozsah není moc dlouhý či krátký. Pak již “jen” napsat závěr, kde nejenže odpovím na otázku, ale i popíšu, co mě překvapilo, co nového jsem se třeba i sám o sobě dozvěděl.  A hotovo! Nejzajímavější byla po dokončení práce reflexe, kdy každý za sebe popsal úskalí, která v průběhu práce musel překonat, co mu pomohlo, jaké “aha” mu z toho plyne. Tyto mluvní projevy jasně dokazují dovednosti a  kompetence, každého z nás. Teď již jen obhajoba před čtvrťáky, učiteli a rodiči a jsou z nás absolventi 2019!

 

/

VÝSLEDKY ZÁPISU

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Dne 21. 5. 2019 proběhlo losování žádostí pro přijetí zájemců do 1. třídy pro školní rok 2019/2020.

Do losování bylo zařazeno 28 žádostí, které splňují podmínku trvalého bydliště ve školském obvodu Základní školy, Praha 4, V Ladech 6. Podle vylosovaného pořadí bude vydáno rozhodnutí PŘIJAT pro žádosti umístěné na 1. – 23. místě.

Uchazečům na 24. – 28. místě bude vydáno rozhodnutí NEPŘIJAT.

Dále bude vydáno rozhodnutí NEPŘIJAT všem žadatelům, kteří nemají trvalé bydliště ve školském obvodu Základní školy, Praha 4, V Ladech 6.

Seznam přijatých zájemců

Pořadové číslo Číslo jednací
1 49
2 59
3 54
4 62
5 60
6 44
7 50
8 52
9 63
10 55
11 47
12 86
13 51
14 37
15 68
16 48
17 83
18 40
19 57
20 67
21 78
22 38
23 56

 V souladu se  Správním řádem není možné zveřejnit čísla nepřijatých uchazečů. Ti mají možnost nahlédnout do spisu v kanceláři školy a zjistit si podrobné informace.

 

V Šeberově 21. 5. 2019

 

Informace o průběhu zápisu

Přijatých žádostí o přijetí bylo celkem 46. Přijatá žádost o odklad povinné školní docházky byla 1. Z toho:

 • 1 žádost byla zrušena ještě přede dnem zápisu (26. 4. 2019)
 • 34 žádostí mělo uvedené trvalé bydliště (trvalý pobyt) na území MČ Šeberov
 • 1 žádost měla uvedené trvalé bydliště (trvalý pobyt) na území MČ Praha 11
 • 1 žádost měla uvedené trvalé bydliště (trvalý pobyt) na území Hl. m. Praha
 • 9 žádostí mělo uvedené trvalé bydliště (trvalý pobyt) mimo území Hl. m. Praha
 • 1 žádost o odklad povinné školní docházky (PŠD)

Ke dni zápisu, 29. 4. 2019, bylo evidováno 45 platných žádostí o přijetí a 1 žádost o odklad povinné školní docházky.

Kontrolou trvalého bydliště bylo zjištěno, že 2 uchazeči, kteří uvedli trvalé bydliště (trvalý pobyt) na území MČ Šeberov, mají v současné době trvalé bydliště jinde (1 x mimo Prahu, 1 x v Praze), uchazečů s trvalým bydlištěm (trvalým pobytem) na území MČ Šeberov bylo tedy ke dni zápisu 32.

Kapacita 1. třídy pro rok 2019/2020 byla stanovena podle kapacity školy (viz platná Kritéria) na 22 žáků. Dne 26. 4. 2019 oznámili zákonní zástupci 1 žáka, že se ke dni 31. 8. 2019 stěhují a žák přestoupí do jiné ZŠ, tím se uvolňuje jedno další místo od školního roku 2019/2020. Celkem tedy kapacita školy umožňuje přijmout 23 žáků od školního roku 2019/2020.

Uchazečů se splněným kritériem trvalého bydliště (trvalého pobytu) bylo více, než volných míst, proto bylo nutné stanovit losováním pořadí uchazečů.

Losování proběhlo dne 21. 5. 2019 za přítomnosti zástupců Školské rady, zřizovatele a školy. Výsledkem losování je Seznam pořadí zájemců a Zápis o průběhu  a výsledcích losování pořadí žádostí k přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 s trvalým bydlištěm ve školském obvodu Základní školy, Praha 4, V Ladech 6.

 

Stav ke dni losování:

 • 28 žádostí uchazečů s trvalým bydlištěm (trvalým pobytem) na území MČ Šeberov (z původních 32 podali 2 žádost o odklad povinné školní docházky a 2 nastoupí do jiné ZŠ)
 • 1 žádost uchazečů s trvalým bydlištěm (trvalým pobytem) na území MČ Praha 11
 • 1 žádost uchazečů s trvalým bydlištěm (trvalým pobytem) na území Hl. m. Praha
 • 9 žádostí uchazečů s trvalým bydlištěm (trvalým pobytem) mimo území Hl. m. Praha
 • 4 žádosti zrušené
 • 3 platné žádosti o odklad PŠD

 

Výsledek losování:

23 zájemců s trvalým bydlištěm (trvalým pobytem) přijato, 5 nepřijato.

vedení školy

Přesun info ze školy v přírodě

Všechny informace a fotky ze ŠVP byly přesunuty do třídních stránek.

Informace

Upozorňujeme na výskyt spálového onemocnění u žáka školy.

Vedení školy

/

A ještě jednou Noc s Andersenem…

Už máme několik fotografií z Noci s Andersenem (ostatní se ještě upravují, přidáme je co nejdříve) …

V první části večera jsme četli společně v tělocvičně jeden příběh (o Frantovi, Petalíkovi a kouzelné baterce) a potom jsme se ve skupinách v jednotlivých učebnách pustili do dalších příběhů.

Po večeři děti podnikly výpravu s baterkou do setmělé tělocvičny, aby si našly vhodný materiál na výrobu svého “zvířátka”, které pomocí kouzelné baterky “oživí”. V tělocvičně byla tma, a tak nebylo možné fotografovat, ale ve učebnách při vyrábění se už fotografovat dalo…

Na konci večera jsme se zase všichni sešli v tělocvičně, abychom si představili nové “bytůstky” – a bylo to opravdu zajímavé představování…

Naši fantazii a šikovnost ocenili i rodiče, které jsme pozvali na “výstavu”…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

Sedmá Noc s Andersenem

Jaká byla? Posvítili jsme si především na čtení a bádání v příbězích z knihy Kouzelná baterka od autorky Olgy Černé a ilustrátorky Michaely Kukovičové. Právě obrázky z této knihy nám byly inspirací pro tvorbu nových “recyklovaných” bytostí. Skupiny, do kterých jsme se rozdělili,  měly jména podle kapitol – Vlasátko, Boťata, Korkodýl, Duchnouš a Vitamíni. Příběhy nám pomohly rozeběhnout fantazii a představit si, na co bychom si chtěli posvítit a proč. Na co totiž posvítíš, to ožije a musíš se o to starat! Nejtajemnější byla cesta do temné tělocvičny, kde jsme pomocí baterky hledali vhodné “komponenty” pro tvorbu našeho “živočicha”. Závěrečná prezentace dopadla náramně! Tentokrát jí mohli být přítomni i rodiče, kteří si přišli pro děti. Vzkaz z našich písmenek od nocujících páťáků nás v pondělí mile překvapil.

/

Kontrola Hygienické stanice

7. 3. 2019 jsme obdrželi protokol s výsledkem kontroly, která proběhla v naší škole dne 8. 2. 2019. Kontrolní orgán se zaměřil na provoz základní školy, školní družiny a výdejny obědů.

Zjišťovala se úroveň osvětlení, způsob a dostatečnost větrání, ukládání oděvů a obuvi, kvalita úklidu, způsob dovozu a výdeje stravy, měření teploty jídla, dodací listy, vnitřní předpisy a platnost zdravotních průkazů.

Při kontrole nebyly nikde shledány nedostatky, které by byly v rozporu s legislativními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Protokol o výsledku je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři školy.

ŘŠ