Titulní strana

Vrácení knih z knihovny a Bibliobusu – do 16. 6. 2020 ráno

Milí čtenáři,

prosíme vás o vrácení knížek, které máte půjčené ze školní knihovny, a to do úterý 16. 6. 2020. Děkujeme!

Také u nás můžete vracet knihy, které máte půjčené z Městské knihovny Praha. V úterý 16. 6. 2020 v 9 hodin si k nám pro ně přijede Bibliobus.

/

Časový rozvrh výuky od 25. 5. do 26. 6. 2020.

 

1. třída 7:50 – 14:00
2. třída 8:00 – 14:00
3. třída 8:10 – 14:00
4. třída 8:20 – 14:00
5. třída 8:30 – 12:00
Odpolední sk. 8:00 – 16:00

Zákonní zástupci určí čas odchodu po 12 hodině a přebírají odpovědnost za své děti, jakmile opustí školní budovu, neboť se nesmí v budově dále zdržovat.

Žákům s sebou každodenně:

2 roušky a sáček

Oblečení a obuv vhodné na pobyt venku

Svačinu a dostatek pití

Školní potřeby dle běžného rozvrhu (psací potřeby, učebnice, pracovní sešity, 1. třída – pomůcky na matematiku,…).

Vzdělávání ve školní skupině bude probíhat podle denních plánů, tak jak byli žáci zvyklí pracovat doma. To znamená, že se žáci v rámci školní skupiny budou vzdělávat ve stejném rozsahu jako žáci na dálku a neplynou pro ně žádné další povinnosti na odpoledne doma.

 Obědy:

Všem žákům, kteří jsou přihlášeni k dobrovolné docházce včetně obědů, jsou přihlášeny obědy a zákonný zástupce je povinen obědy odhlašovat v nepřítomnosti žáka (tj. platí „normální“ režim odhlašování do 11 hodin předchozího dne).

Čtvrťáci v Praze bez turistů

V rámci domácí výuky čtvrťáci obdrželi tip na výlet s rodinou po stopách Karla IV. a gotického slohu v Praze bez turistů. Získali pracovní list, mapu s vyznačenou trasou a s sebou si vzali erb, který vytvořili doma v rámci výuky o rytířích. Za normálních podmínek bychom akci absolvovali s celou třídou.

Cílem výletu bylo spatřit památky, které založil Otec vlasti a pořídit na stanovených místech svoji fotografii s erbem. Akce byla dobrovolná a s výsledkem se můžete seznámit na společné koláži.

Věřím, že výlet byl pro žáky příjemným oživením doby strávené mimo školu.

pan učitel

Jak bude probíhat výuka od 25. května

Počet žáků na distančním vzdělávání ve škole – 38

Počet žáků, na distančním vzdělávání doma – 82

Od 25. května je zachován fungující, zavedený systém distančního vzdělávání pro všechny žáky. Třídní učitelé budou nadále připravovat a vyhodnocovat distanční vzdělávání ve stejné podobě jako doposud. Vzdělávání ve školní skupině zajistí ostatní pedagogové podle denních plánů, tak jak byli žáci zvyklí pracovat doma. To znamená, že se žáci v rámci dopolední školní skupiny budou vzdělávat ve stejném rozsahu jako žáci na dálku a neplynou pro ně žádné další povinnosti na odpoledne doma.

Na měsíc červen plánujeme realizaci konzultací Žák-Učitel-Rodič jako vytvoření prostoru pro setkání a vyhodnocení procesu vzdělávání ve druhém pololetí školního roku.

vedení školy

/

Informace k otevření školy od 25. 5. 2020.

Vážení rodiče,

na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 30. dubna 2020 č. 491, o přijetí krizového opatření, bylo školám umožněno od 25. 5. 2020, aby realizovaly pro žáky 1. stupně ZŠ dobrovolnou výuku, která musí splňovat vládou stanovená pravidla.

ZŠ V Ladech 6 připravuje v souladu s citovaným usnesením a dalšími stanovenými podmínkami v rámci ochrany zdraví a provozu základních škol v období do 26. 6. 2020 realizaci výuky formou tzv. školních skupin. Soubor hygienických a provozních podmínek, obsahuje poměrně striktní a velmi omezující opatření, díky kterým je kapacita budovy stanovena na max. 59 žáků, přičemž školní skupinu je možné v naší škole z prostorových důvodů otevřít s maximálním počtem 8 – 15 žáků podle velikosti místností. Plánujeme otevřít 5 učeben. Dále musíme připravit jednu místnost jako izolaci.  Výuku ve skupinách plánujeme od 8 – 12. hod. s možností výdeje oběda. Zařazení žáka do skupiny v rámci jedné třídy nemůžeme z organizačních důvodů zaručit, rádi bychom je, pokud to půjde, zachovali. Každopádně se bude jednat o uzavřené skupiny, žáci se nesmí mezi skupinami setkávat ani skupinu měnit. Budou mít určeného svého pedagogického pracovníka. Ve třídách budou mezi žáky dodrženy rozestupy 2 m (min. 1,5), jeden žák v lavici, zajištěna průběžná dezinfekce rukou, všude, mimo třídy, budou žáci nosit roušky.

Pro vedení školy je prioritou zachování podpory fungujícího již zavedeného systému domácího vzdělávání pro všechny žáky. Z těchto důvodů budou třídní učitelé nadále připravovat a vyhodnocovat domácí výuku a nebudou se účastnit prezenční výuky. Výuku ve školní skupině zajistí jiní pedagogičtí pracovníci školy podle příprav TU. Tedy žáci v rámci školní skupiny budou vzděláváni ve stejném rozsahu jako žáci na dálku pouze s tím rozdílem, že budou přítomni ve škole s pedagogickým pracovníkem. Cílem dopolední části bude zajištění vzdělávání žáků v rozsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku.

Harmonogram přípravy (Pokračování textu…)

Škola v přírodě se neuskuteční

Vážení rodiče,

máme pro vás aktuální informace o škole v přírodě, která se měla konat 11. – 15. 5. 2020.

Škola v přírodě se vzhledem k současné situaci neuskuteční a všechny uhrazené prostředky vám budou vráceny.

CK2 na základě prodloužení nouzového stavu zneplatnila smlouvu a přislíbila vrácení zálohy na účet školy nejpozději 7 dní po termínu plánované ŠVPř, tedy do 22. 5. 2020, předpokládáme, že bychom vám následně během několika dní prostředky vrátili na účty, které jste pro tento účel uvedli. (Prosíme, informujte školu, v případě, že máte změněné číslo účtu, chcete platbu zaslat na jiný účet, anebo pokud jste nám číslo účtu zatím neposkytli či si nejste jisti, děkujeme!)

 

/

Novinky ze školy

I když ve škole nejsou žáci, přece není opuštěná. Po zahradě poletují ptáci, troufají si i blíž ke škole a konečně objevili i naše krmítka. Navštěvují je v době, kdy je nikdo nevidí, ale přece jsme je vystopovali. Semínka totiž ubývají, a nejen to, ptačí návštěvníci tu po sobě zanechávají slupky od vyzobaných semínek a také trus. Jediný ptáček, kterého jsme zatím na krmítku zahlédli, byl vrabec domácí. Ale kdo ví, možná si časem u nás ptáci zvyknou natolik, že je nebude rušit, ani když bude ve škole za nějaký čas opět běžný provoz…

/

Výsledky zápisu do 1. třídy na školní rok 2020/2021

Zápis proběhl dne 6. 4. 2020. V pátek 24. 4. 2020 byl uzavřen příjem žádostí. Dne 27. 4. 2020 v 8:00 hod. bylo vydáno níže uvedené rozhodnutí.

rozhodnutí zápis 2020

Informace k platbám

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že od 11. března se děti ve škole nestravují, ale máte nastavené trvalé příkazy na úhradu stravného, vznikají většině z vás přeplatky. Prosíme, abyste své úhrady přizpůsobili stávající situaci a poslali úhradu jen v případě, že máte nedoplatek, nebo v případě, že se školy otevřou a váš přeplatek by nestačil na úhradu skutečně čerpaných obědů (pokud byste potřebovali informaci o výši zůstatku, můžete ho najít na internetovém jídelníčku v sekci Správa účtu; pokud potřebujete pomoci, kontaktujte prosím hospodářku školy).

Od 11. března děti také nemohou navštěvovat školní družinu. Poplatek za družinu vám samozřejmě nebudeme účtovat za měsíce, ve kterých žáci školní družinu nenavštěvují.

Vyúčtování stravného, družiny i školy v přírodě bude provedeno a případné přeplatky vráceny na konci června nebo na začátku července.

Děkujeme vám za spolupráci!

/

Průběh domácí výuky

Jako základní prostředek obousměrné komunikace mezi školou a žáky i rodiči jsme se rozhodli využívat sdílený Google disk. Na tomto disku jsme vytvořili modelovou strukturu složek, přístupných žákům jednotlivých tříd; každou třídní složku vede příslušný třídní učitel. Odkaz na sdílený disk jsme poté zaslali zákonným zástupcům našich žáků, abychom ověřili, nakolik je pro ně tento model akceptovatelný. Po rychlé pozitivní reakci byla od 13. 3. 2020 zahájena distanční výuka. S rodiči, kteří nemohou nebo si nepřejí využívat sdílené disky, probíhá individuální komunikace telefonicky a pomocí mailů.

Vzhledem k tomu, že naše děti i rodiče jsou zvyklí na systém týdenních (případně i  denních) plánů, bylo celkem snadné v tomto režimu přejít na on-line výuku. Ta probíhá v následujících krocích:

  • Do sdíleného prostředí učitelé nahrávají materiály na další den – zadání v pracovních sešitech i nafocené pracovní listy. Součástí denních plánů je i vysvětlení smyslu daného úkolu a návod, jak dítěti úkol zadat nebo vysvětlit. Při obtížnějším zadání jsou nahrávána instruktážní videa, na kterých dětem novou látku učitel přiblíží.
  • Žáci si s pomocí rodičů materiál prohlédnou, případně vytisknou, učí se a plní zadané úkoly.
  • Následně žáci nebo rodiče vkládají do sdíleného prostoru ofocené práce – vyplněné pracovní listy, vypracovaná cvičení, ale třeba i fotografie výrobků nebo videa.
  • Učitelé potom práce vyhodnotí a napíší komentáře – povzbuzení, případně doporučení pro zlepšení.
  • V případě potřeby probíhá jako doplněk standardního postupu individuální komunikace s žáky a rodiči pomocí mailů, telefonicky a  případně i formou videohovorů.

Toto sdílené prostředí dává, stejně jako normální výuka, prostor i pro dobrovolné úkoly navíc a cílené zasílání dodatečných úkolů na procvičení slabších oblastí jednotlivým žákům

A jak se náš systém dálkové výuky osvědčuje v praxi? (Pokračování textu…)