Titulní strana

Podpora – školní psycholog

po dobu trvání opatření v souvislosti s výskytem Covid 19,  školní psycholog nabízí podporu na telefonu 778_069_015. Tuto službu nabízí kromě našich žáků a zákonných zástupců v případě potřeby také obyvatelům Šeberova a Hrnčíř.

Zápis bez dětí

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Zápis do 1. třídy naší školy proběhne dne 6. 4. 2020 BEZ ÚČASTI DĚTÍ – pouze administrativní formou.

Zákonný zástupce odevzdá formulář žádosti a ke kontrole předloží rodný list dítěte a svůj OP (cizinci předloží cestovní pas a vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu).

Od 23. 3. 2020 přijímáme žádosti do datové schránky, poštou, naskenované mailem, nebo osobně v kanceláři školy.

Můžete využít možnosti objednat se na konkrétní čas k předání žádosti a ověření  RL a OP v úředních hodinách podatelny (vždy pondělí a středa 9-12 hodin), nejpozději však v den zápisu, 6. 4. 2020 od 10 do 17 hodin, telefonicky (244 911 792) nebo e-mailem (hospodářka školy Eva Pálková, e-mailová adresa ve tvaru ),  přístup bude umožněn jednotlivě, vždy odděleně za skleněnou přepážkou ve vestibulu školy.

Žádáte-li o odklad školní docházky, postupujte obdobně, k žádosti je nutné ještě doložit posudek školského poradenského zařízení a odborného lékaře (originály).

BLIŽŠÍ INFORMACE A FORMULÁŘE NAJDETE POD ODKAZEM  ZÁPIS, nebo nás kontaktujte výše uvedenými způsoby.

ředitel školy

Akce školy – aktuální informace

Aktuální informace k plánovaným akcím školy:

Noc s Andersenem – odložena na neurčito

Velikonoční jarmark – ruší se

Šeberovské vajíčko – odloženo na neurčito

Den otevřených dveří – ruší se

Zápis do 1. třídy – informace budou zveřejněny, sledujte webové stránky

Škola v přírodě – zatím vše postupuje podle plánu, CK2 ruší v souladu s nařízením vlády pouze pobyty do 13. 4., ostatní jsou zajišťovány podle smlouvy, nebude-li dalším nařízením opatření prodlouženo. Je tedy potřeba uhradit doplatek do data splatnosti (škole bude v polovině dubna vystavena faktura, kterou bude třeba zaplatit), v případě neuskutečnění školy v přírodě vám budou prostředky vráceny.

 

 

/

Úřední hodiny, podatelna školy

Oznamujeme zkrácení úředních hodin podatelny školy (kanceláře) na pondělí a středu 9-12 hodin z důvodu nařízení vlády ze dne 15. 3. 2020.

Mimo tento čas nás prosím kontaktujte e-mailem, děkujeme!

/

Manuál domácího učitele

Vážení rodiče,

vzhledem k náročné situaci, která pro vás nastala, bychom vám rádi vypomohli kromě výukových materiálů, které vám zasíláme, i nějakými doporučeními, jak při výuce postupovat, co dětem pomáhá k efektivnímu učení a co naopak ne, co by vám jen zkomplikovalo práci.

Obecné principy:

Motivace – každý z nás, a děti zejména, lépe pracují, když vědí proč. V ideálním případě, když toto PROČ vychází přímo z jejich potřeby poznávání světa, porozumění věcem kolem nich. Proto dětem sdělujeme očekávané cíle, k čemu která činnost směřuje, co se tímto mají naučit. Vždy je lepší pozitivní motivace (to bude bezva, když to zvládneš…), než negativní (jestli to neuděláš, tak si mě nepřej!). Motivací nemyslíme kupovat si pozornost dětí za sladkosti – stačí touha po objevení neznámého, případně zodpovědnost za svěřenou práci, úkol.

Důvěra i kontrola – určitě se nebojte svěřit dětem zodpovědnost za jejich úkoly – spoustu toho zvládnou samostatně, posiluje to jejich odpovědnost. Zároveň ale nezapomínejte na kontrolu, jestli své zodpovědnosti dostály. Nebuďte od začátku přísní, je to nová situace pro všechny, i pro děti, dejme jim čas si na tento režim zvyknout a neodraďme je hudráním hned při prvních neúspěších ☺.

Režim, přiměřený čas – pomůže vám i dětem, když si nastavíte nějaký režim dne – učení, zábava, potřebné domácí práce (jakýsi vlastní denní plán). S učením je to různé, každý jsme jiný – v této situaci máte možnost využít toho, že někdo je aktivnější hned po ránu, někdo o pár hodin později a podle toho nastavit čas těch nejdůležitějších učebních aktivit. Zohledňuje možnosti soustředění vašich dětí – někdo potřebuje po 15 – 20 minutách pauzu, změnu, někomu, zvlášť starším dětem, může vyhovovat ponořit se do činnosti klidně na hodinu. Obecně platí čím menší děti, tím kratší čas, proložený herními a pohybovými aktivitami.

Vysvětlovat, nebo nevysvětlovat? – obecná představa je, že učitel je ten, kdo dětem vysvětlí, jak se věci mají a úkolem dětí je si to zapamatovat. V našem pojetí spoléháme na objevitelskou touhu lidského mozku poznávat nepoznané a spoustu poznatků necháváme objevit děti samotné – naše práce je připravit materiály pro objevování a vedení následné debaty, při které se vyjasňují a upřesňují poznatky dětí. To bude teď váš úkol – naslouchat dětem, co se dozvěděly při učení ze zaslaných materiálů (či jiných, které naleznete) a upřesňovat v rozhovoru nepřesné představy. Učení je hodně o rozhovorech ☺

Zpětná vazba – ať už dítě zvládne úkol jakkoliv, potřebuje nějakou zpětnou vazbu, komentovat práci. To je jedna z nejtěžších věcí – neshodit snahu dítěte, nepodkopat jeho sebevědomí a zároveň věcně popsat přístup i výsledek. Ideální se v našem přístupu jeví opravdu čistý popis – „Vidím, že si zvládl celé cvičení, ale některé věci nejsou správně – zkus si to zkontrolovat….Napsal jsi, co jsi měl, ale není to moc čitelné.“ Samozřejmě můžete spontánně ocenit velký pokrok dítěte, nebo vyjádřit nespokojenost nad lajdáckým přístupem. Prosím, posílejte nám práce dětí neopravené od vás, abychom měli představu, jak si děti vedou a případně vám poradili nějaký efektivnější postup, jak jim problematické učivo vysvětlit.

 

Jednotlivé základní předměty

MATEMATIKA

Přechází na vaše bedra i náročná výuka Hejného matematiky. Jednak hodně spoléhejte na děti, většině speciálních prostředí rozumí, dále pomůže, když zavolají kamarádovi – děti si umí mnohé velmi dobře vysvětlovat, to využíváme i ve škole. Bližší porozumění jednotlivým prostředím a základním výukovým principům najdete na www.h-mat.cz nebo na www.h-edu.cz , kde jsou nyní zpřístupněny všechny učební materiály elektronicky spolu s další on-line podporou.

ČESKÝ JAZYK

Naše chápání výuky českého jazyka staví zejména na používání jazyka, pravopisné znalosti a dovednosti jsou prostředkem ke kvalitnímu používání jazyka, ne nejvyšším cílem. Proto klademe důraz a doporučujeme věnovat i doma čas těmto činnostem s důrazem na první dvě, které se mohou někdy opomíjet

  • Čtení (+rozhovory o přečteném)
  • Psaní (volné nebo záznamy, poznatky apod. dle dohody s vyučujícími)
  • Procvičování pravopisu (dle zadání vyučujících)

Chápeme náročnost úkolu, který na vás přešel a jsme připraveni Vám být jakkoliv nápomocni

Váš pedagogický sbor

/

Domácí výuka

…i domácí výuka může probíhat s úsměvem :-). Mnoho takových chvil při učení!

UZAVŘENÍ ŠKOLY – Informace k zajištění domácí výuky

Ministerstvo zdravotnictví vydalo zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném školství a vysokoškolském vzdělávání s účinností ode dne 11. března 2020.

Opatření bude platit do odvolání.

Odůvodnění: Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu COVID 19.

Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID 19.

Učitelé naší školy budou průběžně zajišťovat přípravy pro domácí výuku, komunikovat s rodiči a žáky dálkovým přístupem. Vzhledem k neznámému datu odvolání mimořádného opatření je nutné, aby zákonní zástupci nastavili denní režim žáků tak, aby byla zajištěna jejich domácí výuka. 

Na webových stránkách školy sledujete třídní stránky. TU budou připravovat učivo pro hlavní předměty na celý týden. Každý zákonný zástupce dostane e-mail s informacemi ke způsobu vzájemné komunikace.  Prosíme o potvrzení zprávy, abychom měli zpětnou vazbu o funkčnosti emailové adresy.

Informace k domácí výuce  – třídní učitel

informace k žádosti o ošetřovné při péči o dítě (OČR) – hospodářka školy

Věříme, že se nám podaří spojenými silami zajistit podmínky pro vzdělávání žáků ve změněných podmínkách.

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. et Bc. Jaroslav Střeštík

ředitel školy

 

Další informace o vývoji situace prosíme,  sledujte na stránkách:

Státního zdravotnického ústavu

MZV

MŠMT

MHMP

a ve veřejných mediích

Poděkování za Masopust hrou

Spolek rodičů připravil ve čtvrtek 5. 3. 2020 v naší škole pro žáky zábavné odpoledne plné her, tance a zábavy.

Byla to možnost pro všechny navzájem se setkat, popovídat si s absolventy, pozorovat děti, jak se baví, ochutnat domácí občerstvení, vyhrát dárek v tombole a také si zahrát hry, které neznáme.

Velice rád bych poděkoval všem rodičům  a bývalým žákům, kteří zajišťovali její průběh. Atmosféra byla úžasná a děti si užily školu, ve které si mohli jenom hrát.

Bližší informace a obrázky najdete v nabídce Spolku rodičů.

Projektový den Profese

Ve čtvrtek 27. 2. 2020 proběhl na naší škole projektový den Profese. Díky ochotě pěti rodičů našich žáků a jedné paní vychovatelky dostali naši žáci jedinečnou šanci nahlédnout pod pokličku šesti různých povolání:

prvňáci a druháci se v jedné části programu seznámili s povoláním pilota pana Pokorného a v druhé jim paní Drtinová nabídla vhled do fungování marketingu v mlékárenském průmyslu;
třeťáci se od paní Vlkové dozvěděli mnoho zajímavého o práci projektové manažerky ve zdravotnictví a u paní vychovatelky Ivy Jindrové žasli, kolik různých profesí vykonává zahradník;
čtvrťáky provedl nabitým programem s vůní dřeva a lomozem strojů v truhlářské dílně firmy Techo pan Johánek;
páťáci, kteří se dopoledne stejně jako třetí třída seznamovali s prací zahradníka a projektové manažerky, absolvovali jako prémii ještě odpolední program s dulou paní Trešlovou.

V jednotlivých blocích žáci nejen poslouchali a sledovali prezentace, ale také plnili různé úkoly, při kterých kromě rozumu zapojovali i své smysly a fantazii. Samozřejmě jim přitom vyvstalo i mnoho otázek, se kterými se průběžně obraceli na lektory; na závěr si získané informace i dojmy mohli utřídit v pracovních listech.

Všem zúčastněným lektorům, kteří s mimořádným nasazením připravili a vedli jednotlivé bloky programu, ještě jednou děkujeme za skvělý výkon; z jejich ohlasů plyne, že i pro ně bylo zajímavé a poučné si prakticky vyzkoušet profesi pedagoga.

/

Platba školy v přírodě

Vážení rodiče,

blíží se termín splatnosti zálohy na školu v přírodě, 15. leden.

Zde je rekapitulace potřebných informací:

Termín a místo: 11. – 15. 5. 2020, Hotel Esprit, Svatý Petr 78, 543 51 Špindlerův Mlýn

Vybíraná částka 3.500,- zahrnuje dopravu, ubytování, stravování a pitný režim, úrazové pojištění a pojištění storna + rezervu na jízdné/vstupné apod. V měsíci červnu proběhne vyúčtování a případné přeplatky vám budou vráceny.

Částku můžete poslat na účet školy (2001039379/0800) celou najednou (do 15. ledna), nebo uhradíte do 15. ledna zálohu 1.580,- a do 5. dubna doplatek 1.920,- Kč. Variabilní symbol je uvedený v žákovské knížce a prosíme o vyplnění specifického symbolu 10000000. Děkujeme!

Je možné navíc objednat pojištění odpovědnosti za škody a přerušení cesty NEJPOZDĚJI DO 15. 1. 2020 (na stránce www.pripojisteni.ck2.cz nebo mailem na , při objednání tohoto připojištění se platí  50,- Kč, které uhradíte přímo na účet ck2 (192087576/0600) po obdržení platebních údajů e-mailem; neposílejte prosím platbu bez variabilního symbolu).

Pokud z nějakého důvodu vaše dítě nebude moci jet na školu v přírodě, oznamte prosím tuto skutečnost škole (písemně) a také cestovní kanceláři ck2 (na e-mail nebo písemně poštou).

 

 

/