Zápis

AKTUÁLNÍ INFORMACE
Zápis do 1. třídy naší školy proběhne dne 26. 4. 2021.
Průběh zápisu: zákonný zástupce odevzdá formulář žádosti a ke kontrole předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz (cizinci předloží cestovní pas a vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu).

Dne 8. 3. 2021 se koná Den otevřených dveří od 8 – 11:40 hodin. Odpoledne 8. 3. 2021 od 17 hodin je připravena Informativní schůzka rodičů s vedením školy.

Jak podat žádost: Od 8. 3. 2021 přijímáme žádosti do datové schránky (nwadk5e), poštou (Základní škola, Praha 4, V Ladech 6, 149 00 Praha 4 – Šeberov), naskenované mailem na adresu hospodářky školy – adresu viz níže – (pokud není mail opatřený elektronickým podpisem, jedná se o kopii a je tedy nutné žádost doručit i jiným vhodným způsobem, aby měla platnost originálu), nebo osobně během (zvoňte prosím na kancelář).

Objednejte se prosím na konkrétní čas zápisu vašeho dítěte. V případě vyhlášení opatření v souvislosti s Covid 19, můžete využít ověření  údajů podle rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce, které bude probíhat v úředních hodinách podatelny (vždy pondělí a středa 9-12 hodin), nejpozději však v den zápisu, 26. 4. 2021 od 10 do 17 hodin, přístup vám bude umožněn jednotlivě, vždy odděleně za skleněnou přepážkou ve vestibulu školy (čekající prosíme, pokud je již někdo ve vestibulu, aby zůstali venku, udržovali odstupy a vstupovali do vestibulu až po odchodu osoby, která je uvnitř, děkujeme).

Objednání termínu: telefonicky (244 911 792) nebo e-mailem (hospodářka školy Eva Pálková, e-mailová adresa ve tvaru ),

Žádáte-li o odklad školní docházky, postupujte obdobně, k žádosti je nutné ještě doložit posudek školského poradenského zařízení a odborného lékaře (originály), pokud vzhledem ke složité situaci nemáte dosud tyto posudky vyřízené, podejte prosím alespoň žádost o odklad povinné školní docházky a posudky doplníte později.

BLIŽŠÍ INFORMACE A FORMULÁŘE NAJDETE POD ODKAZEM  ZÁPIS, nebo nás kontaktujte výše uvedenými způsoby.

Formuláře najdete ke stažení zde:

 

Kritéria základní školy, Praha 4, V Ladech 6, k přijímání dětí k plnění povinné školní docházky.

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v ust. § 36, 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pro přijetí dětí do první třídy základní školy V Ladech 6, zřízené MČ Praha – Šeberov, je jako základní kritérium stanoveno místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizinců místo pobytu, v MČ Praha Šeberov.

Ředitel základní školy V Ladech 6, zřízené Městskou části Praha Šeberov, stanovil následující doplňující kritéria, podle kterých se bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky v případech, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí splňujících výše uvedené základní kritérium, překročí počet dětí, jež lze z kapacitních důvodů přijmout do 1. ročníku:

  1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v MČ Praha Šeberov.
  2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v MČ Praha 11, jehož sourozenec se v době zápisu v ZŠ V Ladech 6 již vzdělává.
  3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v MČ Praha 11.
  4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v jiné MČ Prahy, jehož sourozenec se v době zápisu v ZŠ V Ladech 6 již vzdělává.
  5. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v jiné MČ Prahy.
  6. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, mimo hlavní město Prahu, jehož sourozenec se v době zápisu v ZŠ V Ladech 6 již vzdělává.
  7. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, mimo hlavní město Prahu.

V případě, že zadané konkrétní kritérium splní více uchazečů, než kolik umožňuje kapacita ZŠ přijmout, bude výběr proveden losováním přidělených registračních čísel uchazečů. Losování bude provedeno za účasti zástupců Školské rady a ředitele školy. O průběhu a výsledcích losování bude pořízen zápis, který bude zveřejněn.

Poznámka: U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu. V dokladech dítěte musí být uvedeno místo pobytu v MČ Praha Šeberov.

Pro zápis k plnění povinné školní docházky stanovuje ředitel školy počet 25 žáků v 1. třídě.

Tento počet je zároveň nejvyšším počtem přijímaných dětí v rámci zápisu pro školní rok 2021/2022.

 

Mgr. Jaroslav Střeštík

ředitel školy

V Praze dne 1. 9. 2020