Zápis

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Zápis do 1. třídy naší školy proběhne dne 6. 4. 2020 BEZ ÚČASTI DĚTÍ – pouze administrativní formou.

Zákonný zástupce odevzdá formulář žádosti a ke kontrole předloží rodný list dítěte a svůj OP (cizinci předloží cestovní pas a vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu).

Od 23. 3. 2020 přijímáme žádosti do datové schránky, poštou, naskenované mailem, nebo osobně v kanceláři školy.

Můžete využít možnosti objednat se na konkrétní čas k předání žádosti a ověření  RL a OP v úředních hodinách podatelny (vždy pondělí a středa 9-12 hodin), nejpozději však v den zápisu, 6. 4. 2020 od 10 do 17 hodin, telefonicky (244 911 792) nebo e-mailem (hospodářka školy Eva Pálková, e-mailová adresa ve tvaru ),  přístup bude umožněn jednotlivě, vždy odděleně za skleněnou přepážkou ve vestibulu školy.

Žádáte-li o odklad školní docházky, postupujte obdobně, k žádosti je nutné ještě doložit posudek školského poradenského zařízení a odborného lékaře (originály).

Formuláře najdete ke stažení zde:

 

Kritéria základní školy, Praha 4, V Ladech 6, k přijímání dětí k plnění povinné školní docházky.

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v ust. § 36, 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pro přijetí dětí do první třídy základní školy V Ladech 6, zřízené MČ Praha – Šeberov, je jako základní kritérium stanoveno místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizinců místo pobytu, v MČ Praha Šeberov.

Ředitel základní školy V Ladech 6, zřízené Městskou části Praha Šeberov, stanovil následující doplňující kritéria, podle kterých se bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky v případech, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí splňujících výše uvedené základní kritérium, překročí počet dětí, jež lze z kapacitních důvodů přijmout do 1. ročníku:

  1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v MČ Praha Šeberov.
  2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v MČ Praha 11, jehož sourozenec se v době zápisu v ZŠ V Ladech 6 již vzdělává.
  3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v MČ Praha 11.
  4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v jiné MČ Prahy, jehož sourozenec se v době zápisu v ZŠ V Ladech 6 již vzdělává.
  5. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v jiné MČ Prahy.
  6. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, mimo hlavní město Prahu, jehož sourozenec se v době zápisu v ZŠ V Ladech 6 již vzdělává.
  7. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, mimo hlavní město Prahu.

V případě, že zadané konkrétní kritérium splní více uchazečů, než kolik umožňuje kapacita ZŠ přijmout, bude výběr proveden losováním přidělených registračních čísel uchazečů. Losování bude provedeno za účasti zástupců Školské rady a ředitele školy. O průběhu a výsledcích losování bude pořízen zápis, který bude zveřejněn.

Poznámka: U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu. V dokladech dítěte musí být uvedeno místo pobytu v MČ Praha Šeberov.

Pro zápis k plnění povinné školní docházky stanovuje ředitel školy počet 25 žáků v 1. třídě.

Tento počet je zároveň nejvyšším počtem přijímaných dětí v rámci zápisu pro školní rok 2020/2021.

 

Mgr. Jaroslav Střeštík

ředitel školy

V Praze dne 20. 3. 2020