Zápis

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISU DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Zápis do 1. třídy naší školy proběhne dne 17. 4. 2023 od 14 do 18 hodin.

Zápis je určen i dětem, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Náhradní termín zápisu do 1. třídy (pro ty, kteří se nemohli zúčastnit řádného termínu) bude stanoven po předchozí telefonické domluvě (244 911 792).

Podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání se řídí § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Objednejte se prosím na konkrétní čas zápisu vašeho dítěte telefonicky (244 911 792) nebo e-mailem (hospodářka školy Eva Pálková, e-mailová adresa ve tvaru ).

Zde je k dispozici odkaz na elektronickou nástěnku s podrobnými informacemi, kterou jsme připravovali na online schůzku: ODKAZ

Den otevřených dveří se pro zájemce o první třídu koná dne 3. 4. 2023 od 8 do 11:40 hodin. Následuje schůzka pro rodiče předškoláků od 17 hodin.

Na tomto odkazu si můžete ověřit podle adresy trvalého bydliště vašeho dítěte spádovou oblast naší školy.

 

Postup žádosti o přijetí: 

Zákonný zástupce odevzdá vyplněný formulář žádosti (originál) a ke kontrole předloží:

 • rodný list dítěte
 • svůj občanský průkaz
 • cizinci předloží cestovní pas a vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu

 

Žádost o odklad školní docházky: 

Zákonný zástupce odevzdá:

 • formulář žádosti o odklad školní docházky (originál)
 • posudek školského poradenského zařízení (originál)
 • posudek odborného lékaře (originál)

Zákonný zástupce předloží ke kontrole:

 • rodný list dítěte
 • svůj občanský průkaz
 • cizinci předloží cestovní pas a vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu

Pokud vzhledem ke složité situaci nemáte dosud odborné posudky vyřízené, podejte prosím alespoň žádost o odklad povinné školní docházky a posudky doplníte později.

Jak podat žádost o přijetí nebo žádost o odklad: od 3. 4. 2023 přijímáme originál žádosti (na formuláři, který je ke stažení níže; nemáte-li možnost žádost vytisknout, můžete ji vyplnit přímo ve škole):

 • osobně  – přijít můžete od 3. 4. 2023, ve všedních dnech od 8 do 15 hodin, ve vestibulu školy zvoňte na kancelář.  (Pokud si potřebujete dohodnout jiný termín, kontaktujte hospodářku školy Evu Pálkovou: 244 911 792, .). Tento čas můžete využít také rovnou pro předložení dokladů ke kontrole, a až přijdete k zápisu s dítětem, nebudete muset již vyřizovat administrativní záležitosti.
 • datovou schránkou (naše datová schránka: nwadk5e)
 • poštou
 • e-mailem s platným elektronickým podpisem

Každé žádosti bude přiděleno číslo jednací ve tvaru ZSEB/identifikační číslo/2023/STR, pod kterým je vedený spis dítěte. V seznamu přijatých uchazečů, který bude do 30 dnů ode dne zápisu zveřejněný na webu školy a na nástěnce před školou, budou uchazeči uvedeni právě pod tímto identifikačním číslem.

 

Formuláře najdete ke stažení zde:

 

Kritéria základní školy, Praha 4, V Ladech 6, k přijímání dětí k plnění povinné školní docházky.

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v ust. § 36, 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pro přijetí dětí do první třídy základní školy V Ladech 6, zřízené MČ Praha – Šeberov, je jako základní kritérium stanoveno místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizinců místo pobytu, v MČ Praha Šeberov.

Ředitel základní školy V Ladech 6, zřízené Městskou části Praha Šeberov, stanovil následující doplňující kritéria, podle kterých se bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky v případech, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí splňujících výše uvedené základní kritérium, překročí počet dětí, jež lze z kapacitních důvodů přijmout do 1. ročníku:

 1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v MČ Praha Šeberov.
 2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v MČ Praha 11, jehož sourozenec se v době zápisu v ZŠ V Ladech 6 již vzdělává.
 3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v MČ Praha 11.
 4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v jiné MČ Prahy, jehož sourozenec se v době zápisu v ZŠ V Ladech 6 již vzdělává.
 5. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v jiné MČ Prahy.
 6. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, mimo hlavní město Prahu, jehož sourozenec se v době zápisu v ZŠ V Ladech 6 již vzdělává.
 7. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, mimo hlavní město Prahu.

V případě, že zadané konkrétní kritérium splní více uchazečů, než kolik umožňuje kapacita ZŠ přijmout, bude výběr proveden losováním přidělených registračních čísel uchazečů. Losování bude provedeno za účasti zástupců Školské rady a ředitele školy. O průběhu a výsledcích losování bude pořízen zápis, který bude zveřejněn.

Poznámka: U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu. V dokladech dítěte musí být uvedeno místo pobytu v MČ Praha Šeberov.