Zápis

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISU DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Zápis do 1. třídy naší školy proběhne dne 17. 4. 2023 od 14 do 18 hodin.

Náhradní termín zápisu do 1. třídy (pro ty, kteří se nemohli zúčastnit řádného termínu) bude stanoven po předchozí telefonické domluvě (244 911 792).

Podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání se řídí § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Objednejte se prosím na konkrétní čas zápisu vašeho dítěte telefonicky (244 911 792) nebo e-mailem (hospodářka školy Eva Pálková, e-mailová adresa ve tvaru ).

Zde je k dispozici odkaz na elektronickou nástěnku s podrobnými informacemi, kterou jsme připravovali na online schůzku: ODKAZ

Den otevřených dveří se pro zájemce o první třídu koná dne 3. 3. 2023 od 8 do 11:40 hodin. Následuje schůzka pro rodiče předškoláků od 17 hodin.

 

Postup žádosti o přijetí: 

Zákonný zástupce odevzdá vyplněný formulář žádosti (originál) a ke kontrole předloží:

 • rodný list dítěte
 • svůj občanský průkaz
 • cizinci předloží cestovní pas a vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu

 

Žádost o odklad školní docházky: 

Zákonný zástupce odevzdá:

 • formulář žádosti o odklad školní docházky (originál)
 • posudek školského poradenského zařízení (originál)
 • posudek odborného lékaře (originál)

Zákonný zástupce předloží ke kontrole:

 • rodný list dítěte
 • svůj občanský průkaz
 • cizinci předloží cestovní pas a vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu

Pokud vzhledem ke složité situaci nemáte dosud odborné posudky vyřízené, podejte prosím alespoň žádost o odklad povinné školní docházky a posudky doplníte později.

Jak podat žádost o přijetí nebo žádost o odklad: od 3. 4. 2023 přijímáme originál žádosti (na formuláři, který je ke stažení níže; nemáte-li možnost žádost vytisknout, můžete ji vyplnit přímo ve škole):

 • osobně  – přijít můžete od 3. 4. 2023, ve všedních dnech od 8 do 15 hodin, ve vestibulu školy zvoňte na kancelář.  (Pokud si potřebujete dohodnout jiný termín, kontaktujte hospodářku školy Evu Pálkovou: 244 911 792, .). Tento čas můžete využít také rovnou pro předložení dokladů ke kontrole, a až přijdete k zápisu s dítětem, nebudete muset již vyřizovat administrativní záležitosti.
 • datovou schránkou (naše datová schránka: nwadk5e)
 • poštou
 • e-mailem s platným elektronickým podpisem

Každé žádosti bude přiděleno číslo jednací ve tvaru ZSEB/identifikační číslo/2023/STR, pod kterým je vedený spis dítěte. V seznamu přijatých uchazečů, který bude do 30 dnů ode dne zápisu zveřejněný na webu školy a na nástěnce před školou, budou uchazeči uvedeni právě pod tímto identifikačním číslem.

 

Formuláře najdete ke stažení zde:

 

Kritéria základní školy, Praha 4, V Ladech 6, k přijímání dětí k plnění povinné školní docházky.

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v ust. § 36, 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pro přijetí dětí do první třídy základní školy V Ladech 6, zřízené MČ Praha – Šeberov, je jako základní kritérium stanoveno místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizinců místo pobytu, v MČ Praha Šeberov.

Ředitel základní školy V Ladech 6, zřízené Městskou části Praha Šeberov, stanovil následující doplňující kritéria, podle kterých se bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky v případech, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí splňujících výše uvedené základní kritérium, překročí počet dětí, jež lze z kapacitních důvodů přijmout do 1. ročníku:

 1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v MČ Praha Šeberov.
 2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v MČ Praha 11, jehož sourozenec se v době zápisu v ZŠ V Ladech 6 již vzdělává.
 3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v MČ Praha 11.
 4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v jiné MČ Prahy, jehož sourozenec se v době zápisu v ZŠ V Ladech 6 již vzdělává.
 5. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v jiné MČ Prahy.
 6. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, mimo hlavní město Prahu, jehož sourozenec se v době zápisu v ZŠ V Ladech 6 již vzdělává.
 7. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, mimo hlavní město Prahu.

V případě, že zadané konkrétní kritérium splní více uchazečů, než kolik umožňuje kapacita ZŠ přijmout, bude výběr proveden losováním přidělených registračních čísel uchazečů. Losování bude provedeno za účasti zástupců Školské rady a ředitele školy. O průběhu a výsledcích losování bude pořízen zápis, který bude zveřejněn.

Poznámka: U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu. V dokladech dítěte musí být uvedeno místo pobytu v MČ Praha Šeberov.