Zápis

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISU DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Den otevřených dveří se uskuteční 28. 3. 2022. Nabízíme vám od 17 hodin informativní schůzku rodičů s vedením školy, kde se dozvíte informace k organizaci výuky, představíme školní vzdělávací program a zodpovíme dotazy rodičů.

Ode dne 28. 3. 2022 přijímáme žádosti o přijetí a žádosti o odklad, bližší informace najdete níže.

Zápis do 1. třídy naší školy proběhne dne 25. 4. 2022 od 14 do 18 hodin, podle aktuálně platných opatření prezenčně nebo na dálku.
Podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání se řídí § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Objednejte se prosím na konkrétní čas zápisu vašeho dítěte telefonicky (244 911 792) nebo e-mailem (hospodářka školy Eva Pálková, e-mailová adresa ve tvaru ). V případě opatření v souvislosti s Covid 19 bude zápis probíhat bez přítomnosti dítěte, administrativní formou. Bude upřesněno.

V den zápisu v 18 hodin se uzavře přijímání žádostí a žádosti přijaté k tomuto okamžiku budou posouzeny podle zveřejněných kritérií (kritéria viz níže).

Žádost o přijetí: 

Zákonný zástupce odevzdá formulář žádosti, originál (pokud tak již neučinil dříve od 8. 3. 2021) a ke kontrole předloží:

 • rodný list dítěte
 • svůj občanský průkaz
 • cizinci předloží cestovní pas a vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu

 

Žádost o odklad školní docházky: 

Zákonný zástupce odevzdá:

 • formulář žádosti o odklad školní docházky (originál) (pokud tak již neučinil dříve od 8. 3. 2021)
 • posudek školského poradenského zařízení (originál)
 • posudek odborného lékaře (originál)

Zákonný zástupce předloží ke kontrole:

 • rodný list dítěte
 • svůj občanský průkaz
 • cizinci předloží cestovní pas a vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu

Pokud vzhledem ke složité situaci nemáte dosud odborné posudky vyřízené, podejte prosím alespoň žádost o odklad povinné školní docházky a posudky doplníte později.

Jak podat žádost o přijetí nebo žádost o odklad: od 8. 3. 2021 přijímáme originál žádosti (na formuláři, který je ke stažení níže; nemáte-li možnost žádost vytisknout, můžete ji vyplnit přímo ve škole):

 • osobně  – (vždy pondělí a středa 9-12 hodin u stolku ve vestibulu školy; zvoňte prosím na kancelář), tento čas můžete využít také rovnou pro předložení ostatních dokladů ke kontrole a až přijdete k zápisu s dítětem, nebudete muset již vyřizovat administrativní záležitosti (v případě, že situace nedovolí konání zápisu s přítomností dětí, nebude již vaše přítomnost u zápisu nutná).
 • datovou schránkou (naše datová schránka: nwadk5e)
 • poštou
 • e-mailem s platným elektronickým podpisem

Každé žádosti bude přiděleno číslo jednací ve tvaru ZSEB/identifikační číslo/2022/STR, pod kterým je vedený spis dítěte. V seznamu přijatých uchazečů, který bude do 30 dnů ode dne zápisu zveřejněný na webu školy a na nástěnce před školou, budou uchazeči uvedeni právě pod tímto identifikačním číslem.

 

Formuláře najdete ke stažení zde:

 

Kritéria základní školy, Praha 4, V Ladech 6, k přijímání dětí k plnění povinné školní docházky.

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v ust. § 36, 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pro přijetí dětí do první třídy základní školy V Ladech 6, zřízené MČ Praha – Šeberov, je jako základní kritérium stanoveno místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizinců místo pobytu, v MČ Praha Šeberov.

Ředitel základní školy V Ladech 6, zřízené Městskou části Praha Šeberov, stanovil následující doplňující kritéria, podle kterých se bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky v případech, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí splňujících výše uvedené základní kritérium, překročí počet dětí, jež lze z kapacitních důvodů přijmout do 1. ročníku:

 1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v MČ Praha Šeberov.
 2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v MČ Praha 11, jehož sourozenec se v době zápisu v ZŠ V Ladech 6 již vzdělává.
 3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v MČ Praha 11.
 4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v jiné MČ Prahy, jehož sourozenec se v době zápisu v ZŠ V Ladech 6 již vzdělává.
 5. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v jiné MČ Prahy.
 6. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, mimo hlavní město Prahu, jehož sourozenec se v době zápisu v ZŠ V Ladech 6 již vzdělává.
 7. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, mimo hlavní město Prahu.

V případě, že zadané konkrétní kritérium splní více uchazečů, než kolik umožňuje kapacita ZŠ přijmout, bude výběr proveden losováním přidělených registračních čísel uchazečů. Losování bude provedeno za účasti zástupců Školské rady a ředitele školy. O průběhu a výsledcích losování bude pořízen zápis, který bude zveřejněn.

Poznámka: U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu. V dokladech dítěte musí být uvedeno místo pobytu v MČ Praha Šeberov.

 

Mgr. Jaroslav Střeštík

ředitel školy

V Praze dne 1. 9. 2021