Zápis

Zápis pro školní rok 2019/2020

Termínu zápisu je stanoven na 29. 4. 2019 od 14 do 18 hodin.

Možnost podávat žádosti k přijetí k základnímu vzdělávání je od 1. 4. 2019 denně v kanceláři školy od 8 do 15:30 hod. Formulář je k dispozici na stránkách školy.

Den otevřených dveří je pro zájemce připraven na 1. 4. 2019. 

Zájemci mají možnost podívat se do výuky od 8:00 do 11:40 hod,  do školní družiny od 11:40 do 16 hodin.

Dále je na odpoledne připravena informativní schůzka pro rodiče předškoláků od 17 hod., kde vedení školy seznámí rodiče se školním vzdělávacím programem, nabídkou zájmové činnosti, systémem vzdělávání a hodnocení žáků, včetně významu týdenních plánů a žákovských portfolií.

 

Od 1. dubna 2019 můžete využít naší tradiční nabídky a objednat se na konkrétní hodinu k zápisu, telefonicky (244 911 792) nebo osobně v kanceláři školy.

Náhradní termín, pokud se ze závažných důvodů nemůžete s vaším dítětem dostavit, bude stanoven po předchozí domluvě s ředitelem školy.

K zápisu je nutné přinést:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce (v případě cizinců cestovní pas)

Pokud si chcete připravit předem formuláře nutné k zápisu, na internetových stránkách školy jsou ke stažení dokumenty:

 

 

Kritéria základní školy, Praha 4, V Ladech 6, k přijímání dětí k plnění povinné školní docházky.

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v ust. § 36, 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pro přijetí dětí do první třídy základní školy V Ladech 6, zřízené MČ Praha – Šeberov, je jako základní kritérium stanoveno místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizinců místo pobytu, v MČ Praha Šeberov.

Ředitel základní školy V Ladech 6, zřízené Městskou části Praha Šeberov, stanovil následující doplňující kritéria, podle kterých se bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky v případech, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí splňujících výše uvedené základní kritérium, překročí počet dětí, jež lze přijmout do 1. ročníku základního vzdělávání:

  1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v MČ Praha Šeberov.
  2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v MČ Praha 11, jehož sourozenec se v době zápisu v ZŠ V Ladech 6 již vzdělává.
  3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v MČ Praha 11.
  4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v jiné MČ Prahy, jehož sourozenec se v době zápisu v ZŠ V Ladech 6 již vzdělává.
  5. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v jiné MČ Prahy.
  6. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, mimo hlavní město Prahu, jehož sourozenec se v době zápisu v ZŠ V Ladech 6 již vzdělává.
  7. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, mimo hlavní město Prahu.

V případě, že zadané konkrétní kritérium splní více uchazečů, než kolik umožňuje kapacita ZŠ přijmout, bude výběr proveden losováním přidělených registračních čísel uchazečů. Losování bude provedeno za účasti zástupců Školské rady a ředitele školy. O průběhu a výsledcích losování bude pořízen zápis, který bude zveřejněn.

Poznámka: U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu. V dokladech dítěte musí být uvedeno místo pobytu v MČ Praha Šeberov.

Pro zápis k plnění povinné školní docházky stanovuje ředitel školy počet 22 žáků v 1. třídě.

 

Mgr. Jaroslav Střeštík

ředitel školy

V Praze dne 29. 3. 2019