Projekt Internet s rozumem

Kdo nás sleduje a proč?

ZDARMA online přednáška pro a rodiče základních škol

vzhledem k daleko vyšší míře v používání internetu v době distanční výuky, si vám dovolujeme nabídnout ve čtvrtek  21. 1. 2020 v 16 hodin online přednášku o bezpečném chování na internetu v rámci projektu INTERNET S ROZUMEM. Přednáška v rozsahu 45 minut je určena rodičům žáků základních škol a bude na téma “Kdo nás sleduje a proč?”

Ve čtvrtek v 16 hodin se stačí připojit na uvedený odkaz. Pokud nestihnete živý přenos, přednáška bude k dispozici do úterý 26.1.2021.

Projekt Internet s rozumem získal záštitu MŠMT.

Lucie Richterová
Projekt Internet s rozumem

Aktuální informace ke školní docházce a TŘÍDNÍ SCHŮZKY

V současné době platí prodloužený nouzový stav do 22. 1. 2021. Pro naši školu to znamená – docházka žáků 1. a 2. třídy do školy, 3. – 5. třída distanční vzdělávání doma.

Pro žáky ve škole platí ranní družina, nošení roušek, zákaz zpěvu a pohybových aktivit při hodinách TV. Oddělené stravování a školní družina pro jednotlivé třídy, provoz ŠD do 16 hodin.

Žáci na domácím vzdělávání pracují pod svými účty v prostředí Google učebna. Týdenní a denní plány sestavují třídní učitelé. Rozpis online výuky, termíny odevzdávání prací, výuku angličtiny a třídnické hodiny online mají jednotlivé třídy rozepsány ve svých třídách v Google učebně.

Škola poskytuje podporu žákům zapůjčením ICT techniky.

V pondělí dne 18. 1. 2021 proběhnou ON-LINE třídní schůzky všech tříd.

Začátky budou stanoveny postupně, aby se mohli zúčastnit rodiče, kteří mají sourozence v různých třídách.

Začátek bude od 16 hodin  – 1. třída, 16:30 – 2. třída, 17:00 -3. třída, 17:30 – 4. třída, 18:00 – 5.třída.

TS proběhnou v prostředí Google Meet, který je nastaven v jednotlivých třídách jako platforma pro online výuku pod žákovskými účty.

 

Dodatek klasifikačního řádu

Ředitel Základní školy, Praha 4, V Ladech 6, informuje o způsobu hodnocení žáků

Na základě vydané metodiky Doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí, vydané MŠMT dne 4. 1. 2021,  je Klasifikační řád školy doplněn o níže uvedený dodatek, který byl schválen Školskou radou dne 5. 1. 2021.

Bod 2.3. ve znění:

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je v 1. – 3. ročníku vyjádřeno slovním hodnocením a ve 4. – 5. ročníku klasifikačním stupněm (dále jen “klasifikace”).

Je doplněn větou: V případě nařízení distančního vzdělávání lze žáky ve 4. a 5. ročníku hodnotit také slovním hodnocením.

Obědy, družina – informace a platby

Obědy:

  • 1. a 2. ročník: obědy jsou žákům přihlášeny podle přihlášky, prosíme o odhlášení v případě nepřítomnosti žáka. Hradí se záloha 560,-  vždy na následující měsíc
  • 3. – 5. ročník: obědy jsou po dobu distanční výuky odhlášeny. Žák si může obědy přihlásit a odebrat do přinesených nádob.
  • Pokud máte trvalý příkaz a vaše dítě obědy neodebírá, vzniká vám přeplatek, prosíme, abyste tuto skutečnost zohlednili.
  • “Konto” každého žáka si můžete průběžně kontrolovat na internetovém jídelníčku (příchozí i odchozí platby se tam projeví během několika dnů, na přelomu měsíce bývá ještě několik dnů konto – a tedy přeplatek či nedoplatek – vztaženo ke starému měsíci, než proběhne uzávěrka měsíce).

Družina:

  • 1. a 2. ročník: žákům nebyl účtován poplatek za listopad (za období uzavření školy na podzim), nyní družina funguje běžným způsobem a jsou účtovány poplatky podle platných přihlášek – prosíme tedy o zaslání platby na 1-6/2021.
  • 3. ročník: žákům nebyl účtován poplatek za listopad (za období uzavření školy na podzim), nynější období distanční výuky bude zohledněno podle délky jejího trvání. Po přechodu na prezenční výuku bude obnoveno účtování poplatků podle platných přihlášek a bude potřeba tyto poplatky uhradit.
  • 4. a 5. ročník: žákům nebyl účtován poplatek za listopad (za období uzavření školy na podzim) ani za prosinec (oddělení ŠD pro tyto třídy nebylo v provozu), nynější období distanční výuky bude zohledněno podle délky jejího trvání. Po přechodu na prezenční výuku budete informováni, zda bude oddělení ŠD pro tyto třídy v provozu.
  • Informace o platbách najdete v družinovém notýsku, v. s. by měli mít žáci v žákovské knížce – je skoro stejný jako na obědy, liší se první číslicí, družina má dvojku).

Vyúčtování proběhne na konci června nebo na začátku července, případné přeplatky vám budou vráceny (pokud chcete poslat přeplatky na jiný účet, než který jste uvedli v přihlášce, informujte nás o tom prosím včas).

Pokud potřebujete další informace, obraťte se na hospodářku školy Evu Pálkovou.

Výsledky voleb do Školské rady

Dne 8. 12. 2020 se konaly volby zástupců do Školské rady.  Volební komise sečetla hlasy a vyhlásila výsledky voleb podle počtu získaných hlasů.

Za zákonné zástupce nezletilých žáků byl zvolen pan Marek Nikl a paní Lenka Trešlová.

Za pedagogické pracovníky byla zvolena paní Kristina Hořáková a paní Lenka Beranová.

Za zřizovatele byly jmenovány Radou MČ paní Petra Venturová a paní Michaela Archalousová.

Ustavující schůze Školské rady se uskutečnila v úterý 15. 12. 2020.

Proběhla volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele. Byl schválen jednací řád.

Předseda – pan Nikl, místopřeseda – paní Trešlová, zapisovatel – paní Beranová.

Děkujeme všem kandidátům a voličům za projevený zájem a spolupráci.

Děkuji členům volební komise za přípravu a organizaci voleb v souladu s volebním řádem.

Novým členů Školské rady na nové 3 leté období od 15. 12. 2020 do 15. 12. 2023 přeji soulad ve sdílení nastoupené koncepce vzdělávání a podporu naší školy v jejím dalším směřování.

Jaroslav Střeštík

ředitel školy

Výsledky voleb