Naše škola v pohybu aneb změna je nutná

Máme za sebou další školní rok a v souvislosti s tím se objevují různá zamyšlení, blogy, hodnocení, a tak se také přidávám, a to nejenom v souvislosti s koncem roku, ale i proto, že v Šeberově stojíme před velkou změnou. Otevíráme novou budovu školy, rozšiřujeme se o druhý stupeň a přibíráme s radostí pod svá křídla mateřskou školu. Změna je tedy naší každodenní zkušeností a právě nyní se nacházíme na začátku další etapy naší školy.

REVIZE NAŠEHO ŠKOLSTVÍ
Jak jste mohli zaznamenat v médiích, změny ve školství se dějí také v celorepublikovém rozsahu: probíhá reforma Rámcových vzdělávacích programů (RVP). Potřeby současné doby vyžadují jistě jiný pohled na vzdělání než tomu bylo v minulosti. Pominu konkrétní nedokonalosti připravované revize, ztotožňuji se s tím, že naše školy se musí změnit a vzdělávání se má zaměřovat na gramotnosti, klíčové kompetence a hodnoty, které jsou pro naše-vaše děti nosné pro jejich život.

POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU
Naše škola je již osmým rokem součástí komunity škol v projektu „Pomáháme školám k úspěchu“. Na pravidelných setkáváních v průběhu celého školního roku se vzájemně inspirujeme a sdílíme své zkušenosti. Patří sem snaha o porozumění společné vizi, ukázkové lekce čtenářských a pisatelských lekcí, jejich reflexe, podrobné rozbory, zamyšlení nad dopadem na žáky, společné plánování dalších hodin a také neformální setkávání, která umožnila ještě hlubší vzájemné porozumění a vytváření silnějších vazeb mezi kolegy v našem týmu i s pedagogy z ostatních škol. Na začátku června jsme se zúčastnili reflektivního setkání v ZŠ Kunratice nazvaného“Jahodový mejdan“. Kromě skvělého jahodového koktejlu (kterého jsem asi vypil nejvíc ze všech :-)) jsme reflektovali uplynulý školní rok, zamýšleli se nad dopadem učení na každého žáka a plánovali rámcově společné profesní učení v příštím školním roce. Ze setkávání PŠÚ se vracím vždy s novou energií, inspirací, posláním a velkou zodpovědností. Naší úlohou je do škol šířit kolegiální podporu, vztahovat své týmy ke společné vizi a podporovat je v jejich práci s dětmi. O ty jde totiž v první řadě. Společně pak promýšlíme na našich Dýcháncích další kroky a širší souvislosti naší pedagogické cesty, objasňujeme její smysl a vzájemně se motivujeme ke spolupráci.

NEJSME V TOM SAMI
Kromě programu „Pomáháme školám k úspěchu“ existují i další ohniska pedagogického života, osobně se aktivně zapojuji v AKADEMII Libchavy, hodnotově mi je blízký také projekt „Učitel naživo“. Tato centra, spolu s dalšími iniciativami jako EDUin, Začít spolu, GTP a iniciativy některých jednotlivců představují inspirující avantgardu oživení školství v naší zemi. Určitě by bylo nosné, kdyby se tato centra propojovala, vytvářela síť spolupráce podporující inovace a výměnu zkušeností.

TRPĚLIVĚ, TRPĚLIVĚ NA HLUBINU
Musíme realisticky počítat s tím, že potřebné změny v naší zemi budou probíhat těžkopádněji než v některých jiných vzdělávacích systémech. Z mnoha vyjádření či diskuzí vidíme, že nutné změny naráží často u veřejnosti (a to i té, která si říká odborná) na lhostejnost, nepochopení a dokonce i na odpor. Tím se ale nesmíme nechat zaskočit a znechutit. Ano, některé struktury se zřejmě nepodaří renovovat, takže časem možná zaniknou. To ale neznamená, že se máme na cestě kvalitní pedagogiky zastavit. Jsme svědky přechodu z uzavřeného dogmatického školství izolovaných škol do podoby otevřené a flexibilní sítě vzájemné komunikace mezi školami, školními týmy, rodiči, institucemi, veřejností, komunitou a světem. Komunikace je na cestě změn zásadní, vede k porozumění obsahu. Nejde totiž o jakousi lacinou modernizaci nebo konformitu, přizpůsobení tomu, co se právě “nosí”. Jde o proměnu mysli, mentality a změnu smýšlení. Nechceme se přizpůsobovat formalismu, nechceme uskutečňovat akce pro akce, zaměřovat se pouze na vnější pozlátko, aby to všechno jen dobře vypadalo. Chceme jít na hlubinu, vytvářet prostor pro utváření a rozvoj talentů a charismat všech žáků, kteří se učí naplno, s radostí a zažívají každý svůj úspěch. Škola tak není nositelem pravdy, ale ukazatelem a průvodcem, který pomáhá žákům objevovat jejich potenciál, sebe sama a vzájemně se učit naslouchat.

VIZE A STRATEGIE NAŠÍ ŠKOLY
V souvislosti s řečeným se naše škola zaměřuje při vzdělávání na gramotnosti, dovednosti a hodnoty. K vizi školy pro úspěch každého žáka, který se učí naplno a s radostí, používáme následující strategie:

 • čtenářství a pisatelství,
 • konstruktivismus a pestré metody,
 • hodnotové vzdělávání,
 • formativní hodnocení,
 • integrovanou tematickou výuku a
 • učíme se venku.

Čtenářství a pisatelství

 • Podporujeme naše žáky na cestě čtenářského kontinua, rozvíjíme jeho jednotlivé aspekty prostřednictvím pestrých aktivit, jako jsou čtenářské dílny, čtenářské lekce, besedy se spisovateli, diskuse o přečtených textech a další projekty.
 • Jezdí k nám pravidelně bibliobus, budujeme si školní knihovnu a nabízíme našim žákům široký výběr knih a textů, které jsou pro ně zajímavé a přínosné, aby si každý mohl najít, co ho baví a motivuje ke čtení.
 • Naši žáci mají příležitost při pisatelských dílnách a lekcích rozvíjet své kreativní dovednosti skrze různé formy psaní, žáci vzájemně své práce sdílejí se spolužáky a některé jsou publikovány v místním zpravodaji. Věřím, že některé texty budou publikovány do budoucna také v tomto blogu a jistě vzniknou i další příležitosti. Publikace není ale tím nejdůležitějším. Podstatný je rozvoj kreativity, myšlení a skrze pisatelskou zkušenost také motivace k dalšímu učení.

Konstruktivismus a pestré metody

Tento princip využíváme ve všech předmětech, využívá jej také matematika profesora Hejného, kterou využíváme ve výuce matematiky také u nás ve škole. Zapojujeme žáky aktivně do procesu učení: objevují, zkoumají, řeší problémy samostatně i ve skupinách a pravidelně reflektují své učení.

Používáme širokou škálu didaktických metod a přizpůsobujeme je individuálním potřebám a zájmům dětí, aby každý mohl maximálně rozvíjet svůj potenciál.

Hodnotové vzdělávání

 • Je pro nás podstatné, jaké postoje naši žáci mají, vedeme je k osvojování hodnot, které pak uplatňují při svých rozhodováních.
  Formativní hodnocení
 • Podstatné je pro naše žáky průběžné hodnocení, které dětem pravidelně v naší škole poskytujeme. Zpětná vazba pomáhá žákům pochopit, co se jim daří a na čem ještě potřebují pracovat. Rozvíjíme u dětí schopnost sebehodnocení, žáci tak sledují svůj vlastní pokrok a mohou si nastavovat cíle pro své další učení. O principech hodnocení si můžete přečíst v blogu 6P hodnocení.

Integrovaná tematická výuka

 • Propojujeme výstupy předmětů do různých témat, která jsou pro děti motivující, vede je to k pochopení souvislostí mezi jednotlivými oblastmi. Témata jsou vybírána tak, aby bavila a dávala jim smysl.

Učíme se venku

 • Učíme venku, tam se totiž dá učit všechno. Příroda, ale i Praha a jiná místa jsou pro naše žáky učebnou, laboratoří, tělocvičnou. Navíc pobyt venku je také zdravý. 🙂

Na uvedené principy chceme navázat a rozvíjet je také na druhém stupni, pro který aktuálně tvoříme školní vzdělávací program.

INTEGRACE
Důležitým a nosným principem, který budeme na aktuálně budovaném druhém stupni naší školy rozvíjet je integrovaná tematická výuka. Primárně jsme vytvořili integrované předměty společnost a věda a ty pak při vlastním vyučování propojíme s ostatními předměty a disciplínami (průřezová témata, klíčové kompetence) prostřednictvím společných témat. Tematická výuka se zaměřuje na to, aby učivo bylo pro žáky relevantní a mělo pro ně jasný smysl, čímž se zvyšuje jejich motivace k učení, protože konkrétně vidí praktické využití toho, co se učí. Abyste si dovedli integrovanou tematickou výuku představit, uvedu ji na příkladu tématu „voda“. To může zahrnovat fyziku (vlastnosti vody), biologii (vodní ekosystémy), geografii (voda a životní prostředí), literaturu (poezie o vodě) a matematiku (měření a počítání objemu a průtoku). Tento model podporuje komplexní rozvoj žáků, jejich aktivní zapojení do učení a rozvoj kritického myšlení a tvořivosti. Věříme, že právě tak budeme přispívat k přípravě našich žáků na život v měnícím se dynamickém a propojeném světě.

ZÁVĚR
Je zřejmé, že reforma školství je nezvratná a bude pokračovat. My v naší škole jsme součástí této změny. Ano, z pohledu reformy českého školství je to možná cesta dlouhá, ale již začala a my jsme odhodláni ji následovat, abychom dosáhli takové společnosti, kde školy budou kvasem pro budoucí generace. Chceme být dobrou školou pro naše-vaše děti a provázet je složitým labyrintem tohoto světa k ráji jejich srdce. Jsem si vědom své zodpovědné role jako ředitele, chci druhé přitahovat k dobru, k vizi naší školy, chci mít prst na tepu doby, naslouchat názorům každého z komunity, protože skrze každého, i toho nejmenšího, ke mně promlouvá něco vyššího. Ne vždy se mi to určitě daří a přesto věřím, že vzájemné naslouchání, vzájemný respekt je pro nás pro všechny první krok k pozitivní změně celé společnosti. Naše škola totiž není jen místem vzdělávání – je to místo, kde se rodí nová generace, kde se formuje budoucnost. Věříme našim žákům, a tak věříme, že budoucnost bude dobrá. Děkuju všem, kdo nás v naší cestě podporují.