Školní družina

Organizační pokyny k provozu ŠD

Školní družina má kapacitu 145 žáků, 100 žáků v budově V Ladech + 45 žáků v budově K Šeberovu.

Školní družina je přednostně určena pro žáky 1. – 3. ročníku, v případě volné kapacity přijímá i žáky 4. a 5. ročníku. O přijetí dítěte do ŠD rozhoduje ředitel školy na základě žádosti o přijetí.

BEZ PODEPSANÉ PŘIHLÁŠKY A ZÁPISOVÉHO LÍSTKU NENÍ MOŽNÉ UMÍSTIT ŽÁKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY.

V provozu je také oddělení ranní družiny pro zájemce z 1. – 5. třídy. Přednost mají žáci nižších ročníků do kapacity oddělení 30 žáků. Ranní ŠD je otevřená ve obou našich budovách.

Provozní doba ŠD: Ranní 7:00 – 7:45 hodin, odpolední 11:40 – 17:00 hodin.

Přihlášení dítěte do ŠD

Školní družinu mohou navštěvovat pouze ti žáci, kteří odevzdají řádně vyplněný a rodiči podepsaný zápisový lístek a přihlášku (příslušný formulář naleznete mezi Formuláři ke stažení). Přihláška slouží pro evidenci a účtování, je uložena v kanceláři školy. Zápisový lístek slouží pro správu odchodů, a vyzvedávání a je uložen u vychovatelky ŠD v uzamčené skříni. Důležité je v zápisovém lístku doplnit na každý den, v kolik hodin dítě odchází, a zda odchází samo nebo v doprovodu rodičů, jiných dospělých či starších sourozenců.

Jakákoliv změna musí být sdělena vychovatelce ŠD písemnou formou, pro komunikaci slouží Zápisník školní družiny.

Docházka do ŠD je pro zapsané děti povinná. Omluvení žáka je stejné jako u školní docházky do vyučování. K odhlášení žáka z docházky do ŠD je nutné doručit písemné oznámení do kanceláře školy. 

Měsíční poplatek – aktuální ceník od 1. 1. 2023

  • odpolední ŠD = 250,- Kč/měsíc
  • odpolední + ranní ŠD = 300 Kč/měsíc
  • pouze ranní ŠD = 50,- Kč/měsíc

Školné ŠD za celý školní rok bude uhrazený ve dvou splátkách:

  1. splátka na září – prosinec je splatná do 15. září
  2. splátka na leden – červen je splatná do 15. ledna

Odhlášení ze ŠD

Dítě je možné odhlásit kdykoli během školního roku (písemná žádost rodičů). Školné ŠD je účtováno měsíčně, proto bude v případě odhlášení v průběhu měsíce účtována celá částka za tento započatý měsíc.

Denní režim ŠD

ranní : 7:00–7:45 herní aktivity, čtení, malování, ruční práce

odpolední:

11.40–11.50 (případně v jiný čas po skončení vyučování) přechod dětí ze tříd do ŠD, uložení aktovek
11.50–12.00 (případně v jiný čas podle skutečného konce vyučování) kontrola docházky + příprava na oběd
12.00–13.00 (případně v jiný čas podle skutečného konce vyučování a pořadí tříd v jídelně) oběd
13.00–13.30 (případně v jiný čas podle skutečného skončení oběda) polední klid
13.30–15.00 hlavní zaměstnání (v tuto dobu prosím žáky nevyzvedávejte, děkujeme)
15.00–17.00 volné individuální zaměstnání, se souhlasem rodičů je možná příprava na vyučování (není vhodné pro 1. ročník)

 

Žáci se řídí pravidly vnitřního řádu ŠD a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli seznámeni. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků.

ŠD pravidelně využívá i jiné prostory školy – knihovnu, tělocvičnu a její přilehlé prostory, venkovní hřiště a naučnou zahradu.

Za přechody žáků je vždy zodpovědná vychovatelka.

Pitný režim – během oběda mají žáci zajištěný nápoj, jinak si potřebné tekutiny nosí z domova, ve škole je možné si doplnit pitnou vodu.

Odhlašování obědů si rodiče zařizují sami přes webový jídelníček nebo u hospodářky školní jídelny.

Rodiče svým podpisem na zápisním lístku při zápisu do ŠD potvrzují, že jsou seznámeni s řádem ŠD. S vychovatelkou řeší případné problémy osobně při vyzvednutí žáka nebo písemnou formou (využijí notýsek ŠD).

Vnitřní řád školní družiny (PDF)

Vyzvedávání dětí z družiny

  • po obědě do 13.30 hod.,
  • od 15.00 hod. do 17.00 hod. dle potřeby

Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě nejpozději do 17:00 hod. V případě, že tak neučiní, vychovatelka setrvá s dítětem ve škole do jejich příchodu. Škola si vyhrazuje právo vyžadovat v tomto případě na rodičích náhradu nezbytných nákladů spojených s prodloužením provozu ŠD. Pokud není dítě vyzvednuto do 17:30, vychovatelka postupuje podle bodů uvedených ve vnitřním řádu ŠD.

Rodič, případně jiná osoba uvedená na zápisním lístku, pomocí videotelefonu požádá vychovatelku o předání dítěte. Při odchodu žák uklidí věci, se kterými si hrál a rozloučí se s vychovatelkou, která předá dítě doprovázející osobě. Bez vědomí vychovatelky nesmí žák opustit areál školy.

Individuální hovory s vychovatelkou během její práce nejsou možné. Rodič využije konzultačních hodin pedagogických pracovníků.

Mgr. Lenka Beranová
vedoucí ŠD