Školní družina

Organizační pokyny k provozu ŠD

Školní družina má kapacitu 100 žáků.  Oddělení 1. – 3. jsou určena pro žáky 1. – 3. třídy.  Pro žáky 4. a 5. třídy je určeno 4. oddělení, kde budou přijati v případě zájmu rodičů o smysluplné trávení času před zahájením odpoledních kroužků, ale nabídne také vlastní náplň úměrnou zájmu starších dětí.

O přijetí dítěte do ŠD rozhoduje ředitel školy na základě žádosti o přijetí.

BEZ PODEPSANÉ PŘIHLÁŠKY A ZÁPISOVÉHO LÍSTKU NENÍ MOŽNÉ UMÍSTIT ŽÁKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY.

V provozu je také oddělení ranní družiny pro zájemce z 1. – 5. třídy. Přednost mají žáci nižších ročníků do kapacity oddělení 30 žáků.

Provozní doba ŠD: Ranní 7:00 – 7:45 hodin, odpolední 11:40 – 17:00 hodin.

Přihlášení dítěte do ŠD

Školní družinu mohou navštěvovat pouze ti žáci, kteří odevzdají řádně vyplněný a rodiči podepsaný zápisový lístek a přihlášku (příslušný formulář naleznete mezi Formuláři ke stažení). Důležité je doplnit každý den, v kolik hodin a zda půjde samo nebo v doprovodu rodičů, jiných dospělých či starších sourozenců.

Jakákoliv změna musí být sdělena vychovatelce ŠD písemnou formou.

Docházka do ŠD je pro zapsané děti povinná. Omluvení žáka je stejné jako u školní docházky do vyučování. K odhlášení žáka je nutné písemné oznámení řediteli školy. 

Měsíční poplatek

  • bez ranní ŠD činí 200,- Kč
  • včetně ranní ŠD činí 240 Kč
  • pouze o ranní družinu činí 40,- Kč

Příspěvek za celý školní rok bude placen ve dvou splátkách:

  1. splátka na 4 měsíce (září – prosinec) je splatná nejpozději do 16. září
  2. splátka na 6 měsíců (leden – červen) je splatná nejpozději do 15. ledna

Platby za pouze ranní družinu lze platit na jednotlivé měsíce. Termíny splátek budou mít děti napsané ve svém družinovém notýsku.

Odhlášení ze ŠD

Dítě je možné odhlásit kdykoli během školního roku (písemná žádost rodičů). V případě ukončení docházky do ŠD bude vrácení poplatku řešeno individuálně dle důvodu jejího ukončení.

Denní režim ŠD

ranní : 7:00–7:45 herní aktivity, čtení, malování, ruční práce
odpolední: 11.40–11.50 přechod dětí ze tříd do ŠD, uložení aktovek
11.50–12.00 kontrola docházky + příprava na oběd
12.00–13.00 oběd
13.00–13.30 polední klid
13.30–15.00 hlavní zaměstnání
15.00–17.00 volné individuální zaměstnání, se souhlasem rodičů je možná příprava na vyučování (není vhodné pro 1. ročník)

Žáky ŠD předává učitelka vychovatelce po skončení vyučování a je povinna informovat vychovatelku o jakékoli změně v rozvrhu.

Žáci se řídí pravidly vnitřního řádu ŠD a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli seznámeni. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků.

ŠD pravidelně využívá i jiné prostory školy – knihovnu, tělocvičnu a její přilehlé prostory, venkovní hřiště a naučnou zahradu.

Za přechody žáků je vždy zodpovědná vychovatelka.

Pitný režim – během oběda mají žáci zajištěné dostatečné množství tekutin, jinak si potřebné tekutiny nosí z domova.

Odhlašování obědů si rodiče zařizují sami u hospodářky školy.

Rodiče svým podpisem na zápisním lístku při zápisu do ŠD potvrzují, že jsou seznámeni s řádem ŠD. S vychovatelkou řeší případné problémy osobně při vyzvednutí žáka nebo písemnou formou (využijí notýsek ŠD).

Vnitřní řád školní družiny (PDF)

Vyzvedávání dětí z družiny

  • po obědě do 13.30 hod.,
  • od 15.00 hod. do 17.00 hod. dle potřeby

Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě nejpozději do 17:00 hod. V případě, že tak neučiní,
vychovatelka setrvá s dítětem ve škole do jejich příchodu. Škola si vyhrazuje právo vyžadovat v tomto případě na rodičích náhradu nezbytných nákladů spojených s prodloužením provozu ŠD. Pokud není dítě vyzvednuto do 17:30, vychovatelka postupuje podle bodů uvedených ve vnitřním řádu ŠD.

Rodič, případně jiná osoba uvedená na zápisním lístku, pomocí videotelefonu požádá vychovatelku o předání dítěte. Při odchodu žák uklidí věci, se kterými si hrál a rozloučí se s vychovatelkou, která předá dítě doprovázející osobě. Bez vědomí vychovatelky nesmí žák opustit areál školy.

Individuální hovory s vychovatelkou během její práce nejsou možné. Rodič využije konzultačních hodin pedagogických pracovníků.

Mgr. Lenka Beranová
vedoucí ŠD