Výukové metody a cíle

O co usilujeme

Naší prioritou je vychovat vzdělané, zdravé a spokojené dítě. K dosažení tohoto cíle využíváme nejrůznějších metod a forem práce (formativní hodnocení, kritické myšlení, projektové vyučování, badatelská výuka) tam, kde je to účelné a efektivní. Prohlubuje se výuka ke čtení s porozuměním vedoucí ke kritické gramotnosti. Náročnost výuky zde má své místo spolu s výchovou k osobní zodpovědnosti.

Daří se nám plnit celoroční záměr využívat efektivní systém sebehodnocení zavedením upravených žákovských knížek pro lepší zaznamenávání průběhu vzdělávání žáků v souladu s formativním hodnocením (FH), které podává více informací o míře osvojení vědomostí a dovedností žáka. FH má pro žáka velký význam a vede ho k aktivaci a samostatnosti v procesu učení. Díky tomu jsou žáci více zapojeni do rozhodování o svém vzdělávání a získávají povědomí o pocitu zodpovědnosti.

Zapojením školního psychologa, speciálního pedagoga a zavedením třídnických hodin přispíváme ke snížení zátěže třídních učitelů s realizací inkluzivního vzdělávání. Vytváříme prostor pro práci s nadanými žáky.

Vytváříme pro žáky moderní, podnětné prostředí odpovídající současným technickým možnostem v harmonii s historickou budovou. Svým pedagogickým úsilím působíme na všestranný rozvoj osobnosti dětí, které chceme dobře připravit pro další studium v jejich životě.

Škola naplňuje cíle a výstupy školního vzdělávacího programu. Zejména osobnostním přístupem pedagogů k žákům, uplatňováním moderních a efektivních pedagogických metod, rozvinutím výhod rodinného prostředí, vstřícnou komunikací s rodiči a v neposlední řadě kvalitním a moderním vybavením.

Vedení školy klade důraz na kolegiální podporu mezi zaměstnanci – vzájemné sdílení – společné vyjasňování o směřování školy. Celá instituce je učící se školou; vedení školy je přímou součástí tohoto procesu a zajišťuje sociální, organizační a materiální podmínky potřebné pro kulturu bezpečného učení a rozvoje. Cílem je průběžné přemýšlení o úpravách školního vzdělávacího programu (ŠVP), práce se ŠVP jako s živým dokumentem, který odráží aktuální potřeby žáků a sleduje vývoj školy ve směru k hodnocení žáka, obsahům učiva, inkluzi a dotacím hodin. Pochopení efektivity hodin v rámci modelu evokace-učení-reflexe (EUR) při společném plánování a sdílení hodin.

Aktivní je podpora žákům v rámci projektu Čtenářská škola (Pomáháme školám k úspěchu (PŠÚ). Hlavním cílem je využívat pedagogické metody tak, aby se každý žák mohl učit naplno a s radostí nejen v českém jazyce, ale také v předmětech prvouka, přírodověda, vlastivěda a výchovy.

Velká péče je věnována propagaci prací žáků na nástěnkách na chodbách a ve vestibulu školy. Jsou průběžně aktualizovány www stránky.

Matematika

Ve výuce matematiky využíváme v 1.–5. třídě metody prof. Hejného z PedF UK Praha, která rozvíjí matematické představy a vede je k samostatnosti v úsudku. Hlavním důvodem zavedení této metody je zajistit vyšší porozumění matematice, rychlejší rozvoj žákova intelektu, zvýšení žákova sebevědomí v oblasti matematiky a přinést žákům radost z vlastního osobnostního rozvoje.  Naším cílem je, aby žáci neměli omezení ve využívání matematiky, dokázali se samostatně orientovat v její problematice a ovládali postupy při její aplikaci v dalším studiu.

Anglický jazyk

Výuka anglického jazyka probíhá od první třídy, paralelně dvěma učiteli.  Vytváříme nadstandardní prostředí půlením všech hodin cizího jazyka na dvě skupiny s nízkým počtem žáků. Druhý učitel plní roli rodilého mluvčího a komunikuje se žáky výhradně anglicky.

Projekty a aktivity v rámci vzdělávacího programu

Naše škola má svůj Školní vzdělávací program (ke stažení a současně k nahlédnutí v ředitelně). Žáci absolvují dva celoškolní projekty (divadelní a sportovní), recitační soutěž, spaní ve škole při noci s Andersenem, velikonoční jarmark a plavecký výcvik ve 2. a 3. třídě. V květnu všichni žáci absolvují zážitkové vyučování během týdenního pobytu ve škole v přírodě.

Konzultace a zpětná vazba

Od roku 2009 jsme zavedli podzimní a jarní individuální konzultace, kde žák v přítomnosti učitele a rodiče hodnotí svoji práci za uplynulé měsíce. Všichni učitelé pracují s týdenními plány a vedou žáky k sebehodnocení a plánování času.  Rodiče získávají detailní přehled o výsledcích učení díky formativnímu hodnocení (FH), které podává více informací o míře osvojení vědomostí a dovedností žáka. FH má pro žáka velký význam a vede ho k aktivaci a samostatnosti v procesu učení. Od roku 2019 máme přizpůsobeny žákovské knížky pro tento způsob hodnocení.

Komunikace s rodiči

Za velmi důležitou součást naší práce považujeme komunikaci s rodiči. Každý týden obdrží žák týdenní plán s cíli výuky, učivem, nabídkou k sebehodnocení a informacemi pro rodiče o akcích třídy. Současně jsou plány pravidelně aktualizovány na webu školy. Máme vlastní průběžně aktualizované internetové stránky s fotogalerií. Vydáváme občasník Školní listy. Zajímáme se o názory žáků a rodičů. Vážíme si všech připomínek a dveře jsou pro vás vždy otevřené. Se školou spolupracuje Školská rada a Sdružení rodičů. Jsme součástí projektu Rodiče vítáni. Spolupracujeme s místní MŠ.

Další návazné činnosti

Výuka dopolednem nekončí. Plynule navazuje práce čtyř oddělení školní družiny a nabídka zájmové mimoškolní činnosti.  Od 7 hod. je k dispozici ranní družina. Činnost školy končí v 17 hod.

Přečtěte si také o zázemí školy