Výukové metody a cíle

O co usilujeme

Naší prioritou je nejen spokojené, ale i vzdělané dítě. K dosažení tohoto cíle využíváme nejrůznějších metod a forem práce (kritické myšlení, projektové vyučování) tam, kde je to účelné a efektivní. Prohlubuje se výuka ke čtení s porozuměním. Náročnost výuky zde má své místo spolu s výchovou k osobní zodpovědnosti.

Naším cílem je vytvořit pro žáky moderní, podnětné prostředí odpovídající současným technickým možnostem v harmonii s historickou budovou. Svým pedagogickým úsilím se snažíme vytvářet podmínky pro všestranný rozvoj osobnosti dětí, které chceme dobře připravit pro další studium v jejich životě.

Matematika

Ve výuce matematiky využíváme v 1.–5. třídě metody prof. Hejného z PedF UK Praha, která rozvíjí matematické představy a vede je k samostatnosti v úsudku. Hlavním důvodem zavedení této metody je zajistit vyšší porozumění matematice, rychlejší rozvoj žákova intelektu, zvýšení žákova sebevědomí v oblasti matematiky a přinést žákům radost z vlastního osobnostního rozvoje.  Naším cílem je, aby žáci neměli omezení ve využívání matematiky, dokázali se samostatně orientovat v její problematice a ovládali postupy při její aplikaci v dalším studiu.

Anglický jazyk

Výuka anglického jazyka probíhá od první třídy, paralelně dvěma učiteli.  Vytváříme nadstandardní prostředí půlením všech hodin cizího jazyka na dvě skupiny s nízkým počtem žáků. Druhý učitel plní roli rodilého mluvčího a komunikuje se žáky výhradně anglicky.

Projekty a aktivity v rámci vzdělávacího programu

Naše škola má svůj Školní vzdělávací program (ke stažení a současně k nahlédnutí v ředitelně). Žáci absolvují dva celoškolní projekty (divadelní a sportovní), recitační soutěž, spaní ve škole při noci s Andersenem, velikonoční jarmark a plavecký výcvik ve 2. a 3. třídě. V květnu všichni žáci absolvují zážitkové vyučování během týdenního pobytu ve škole v přírodě.

Konzultace a zpětná vazba

Od roku 2009 jsme zavedli podzimní a jarní individuální konzultace, kde žák v přítomnosti učitele a rodiče hodnotí svoji práci za uplynulé měsíce. Všichni učitelé pracují s týdenními plány a vedou žáky k sebehodnocení a plánování času.  Kvalifikovaný pedagogický sbor se průběžně dále vzdělává.

Komunikace s rodiči

Za velmi důležitou součást naší práce považujeme komunikaci s rodiči. Každý týden obdrží žák týdenní plán s cíli výuky, učivem, nabídkou k sebehodnocení a informacemi pro rodiče o akcích třídy. Současně jsou plány pravidelně aktualizovány na webu školy. Máme vlastní průběžně aktualizované internetové stránky s fotogalerií. Vydáváme občasník Školní listy. Zajímáme se o názory žáků a rodičů. Vážíme si všech připomínek a dveře jsou pro vás vždy otevřené. Se školou spolupracuje Školská rada a Sdružení rodičů. Jsme součástí projektu Rodiče vítáni. Spolupracujeme s místní MŠ.

Další návazné činnosti

Výuka dopolednem nekončí. Plynule navazuje práce tří oddělení školní družiny a nabídka bohaté zájmové mimoškolní činnosti.  Od 7 hod. je k dispozici ranní družina. Činnost školy končí v 17 hod.

Přečtěte si také o zázemí školy