Školská rada

Ustavující schůze Školské rady se uskutečnila v úterý 15. 12. 2020.

Školská rada pracuje ve složení:

Za zákonné zástupce nezletilých žáků  Lenka Trešlová a Marek Nikl.

Za pedagogické pracovníky Kristina Hořáková a Lenka Beranová.

Za zřizovatele Petra Venturová a Ludmila Dvořáková.

 

Rozdělení funkcí:

předseda – pan Nikl

místopřesedkyně – paní Trešlová

zapisovatelka – paní Beranová

 

Činnost školské rady

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých studentů, zletilým studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání)Školská rada:

  • se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
    se podílí na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen se zúčastnit zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

Další předpisy

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané koly. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádně uskutečnění voleb do školské rady.

Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

Zápisy jednání školské rady

Zápis jednání školské rady z 19. 9. 2022
Zápis jednání školské rady z 23. 11. 2021
Zápis jednání školské rady z 21. 9. 2021
Zápis jednání školské rady z 5. 1. 2021
Zápis jednání školské rady z 15. 12. 2020
Zápis jednání školské rady z 28. 8. 2020
Zápis jednání školské rady z 4. 2. 2020
Zápis jednání školské rady z 24. 9. 2019
Zápis jednání školské rady z 13. 9. 2018
Zápis jednání školské rady z 5. 10. 2017
Zápis jednání školské rady z 14. 9. 2017
Zápis jednání školské rady z 7. 1. 2017
Zápis jednání školské rady z 31. 8. 2016
Zápis jednání školské rady z 15. 2. 2016
Zápis jednání školské rady z 3. 9. 2015
Zápis jednání školské rady z 25. 9. 2014
Zápis jednání školské rady z 6. 2. 2014
Zápis jednání školské rady z 29. 8. 2013
Zápis jednání školské rady z 14. 3. 2013
Zápis jednání školské rady z 7. 2. 2013
Zápis jednání školské rady z 13. 9. 2012