Školská rada

vzhledem k ukončení tříletého volebního období Školské rady, proběhne dne 20. 10. 2020 volba nových členů.

Podle volebního řádu ze dne 16. 9. 2020, který vydal zřizovatel školy MČ Šeberov, má školská rada 6 členů. Dva členy školské rady jmenuje Rada Městské části Praha – Šeberov. Dva členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků. Dva členy volí pedagogičtí pracovníci školy.

Svoji kandidaturu do školské rady za zákonné zástupce žáků je nutno odevzdat osobně v kanceláři školy do 9. 10. 2020 do 15 hodin.

Obecné informace:

Postup pro podávání návrhů na člena školské rady bude probíhat takto: do 10 dnů ode dne vyhlášení voleb mohou předsedovi volební komise navrhnout zákonní zástupci nezletilých žáků kandidáty za zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci za pedagogické pracovníky. Seznam kandidátů za zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky zveřejní komise nejméně 7 dní před konáním voleb na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup.

Za nezletilého žáka může volit pouze jeden zákonný zástupce. Jestliže je volič zákonným zástupcem více nezletilých žáků, má právo volit pouze jednou. Před vlastní volbou volič prokáže svoji totožnost.

K návrhu na účast kandidáta ve volbách musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou a že mu nejsou známy překážky volitelnosti.

Každý z kandidátů dostane možnost vlastní prezentace:

Stručné motto, slogan, věta – vystihující motivaci a důvody proč chci pracovat ve školské radě.

Co je pro mě ve škole důležité?

Čím chci přispět k rozvoji této školy, jako člen školské rady.

Prezentace kandidátů do Školské rady za zákonné zástupce, bude zveřejněna 12. 10. 2020 na nástěnce a webových stránkách školy se jmény všech kandidátů, aby se voliči před volbou mohli zorientovat, komu dají svůj hlas.

Harmonogram voleb do Školské rady na volební období 2020 – 2023

 • Jmenování volební komise – 30. 9. 2020 a vyhlášení voleb

          Mgr. Jana Trsková – za rodiče

          Mgr. Bára Čížková – za pedagogický sbor

          Mgr. Jiří Vítek – za zřizovatele

 • Termín pro oznámení kandidatury (30. 9. – 9. 10. 2020)

 • Zveřejnění seznamu kandidátů a jejich prezentací – 12. 10. 2020

 • Volba členů Školské rady – 20. 10. 2020 (7- 8 hod a 11:30-14 hod.) v tělocvičně – vchod ze dvora

 • Vyhlášení výsledků voleb – 21. 10. 2020

 

Mgr. Jaroslav Střeštík

ředitel školy

V Praze dne 30. 9. 2020

 

 

 

 

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých studentů, zletilým studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání)

Členové školské rady do 5. 10. 2020

Mgr. Petra Votočková – předseda – zástupce pedagogických pracovníků školy (od  5. 10. 2017)

Ludmila Dvořáková – místopředseda – zástupce zřizovatele (od  5. 10. 2017)

Lenka Trešlová – zapisovatelka – zástupce rodičů (od  24. 9. 2019)

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Činnost školské rady

Školská rada:

 • se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  se podílí na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen se zúčastnit zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

Další předpisy

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané koly. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádně uskutečnění voleb do školské rady.

Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

Zápisy jednání školské rady

Zápis jednání školské rady z 28. 8. 2020
Zápis jednání školské rady z 4. 2. 2020
Zápis jednání školské rady z 24. 9. 2019
Zápis jednání školské rady z 13. 9. 2018
Zápis jednání školské rady z 5. 10. 2017
Zápis jednání školské rady z 14. 9. 2017
Zápis jednání školské rady z 7. 1. 2017
Zápis jednání školské rady z 31. 8. 2016
Zápis jednání školské rady z 15. 2. 2016
Zápis jednání školské rady z 3. 9. 2015
Zápis jednání školské rady z 25. 9. 2014
Zápis jednání školské rady z 6. 2. 2014
Zápis jednání školské rady z 29. 8. 2013
Zápis jednání školské rady z 14. 3. 2013
Zápis jednání školské rady z 7. 2. 2013
Zápis jednání školské rady z 13. 9. 2012