Projektová škola PŠÚ

Patříme ke školám zapojeným do projektu Pomáháme školám k úspěchu, s jehož podporou rozvíjíme u našich žáků čtenářství a pisatelství, čtenářskou i kritickou gramotnost. vedení školy i učitelé posilují ve škole kulturu podporující učení žáků a profesní rozvoj učitelů. Projekt Pomáháme školám k úspěchu iniciovala a dlouhodobě podporuje Nadace The Kellner Family Foundation

NAŠE ŠKOLA VE třetím ROCE PROJEKTU PŠÚ 2022/23

Vize pokračujícího projektu Pomáháme školám k úspěchu je podporovat další připojené veřejné školy tak, aby se v nich mohl každý žák učit naplno a s radostí a své učení si řídil a každý žák s prožitkem a kriticky zacházel s texty všeho druhu.

 

Vedle toho, že naše škola podporuje připojené školy, se sama také dál soustavně pedagogicky rozvíjí v duchu vize projektu (viz výše). Zejména pravidelně reflektuje a vyhodnocuje dopad výuky na učení dětí a plánuje další profesní učení jednotlivých pedagogů i sboru tak, aby se dítě ve škole učilo co nejlépe a s chutí. Otevírá své hodiny a nabízí společné plánování a reflexi hodin pro pedagogy z připojených škol. 

Oblasti, na které bude třetí rok projektu zaměřen:

  • Učitelé si ujasňují si významu čtení, čtenářství a kritické gramotnosti
  • Učitelé připravují pro své žáky dílny čtení, ve kterých utvářejí a rozvíjejí jejich čtenářství
  • Učitelé se při práci s texty zaměřují na postupy a metody, které umocňují prožitek žáků
  • Učitelé při sledování čtenářské odezvy u svých žáků začínají lépe rozumět tomu, jak může být rozličná, uznávají jejich hodnotnost a neničí prožitek žáků
  • Učitelé zvelebují ve svém okolí prostředí pro rozvoj čtenářství žáků
  • Učitelé rozvíjejí své vlastní čtenářství
  • Učitelé společně zjišťují, zda je text dostatečně podnětný pro jejich žáky, nacházejí příležitosti pro rozvoj čtenářství
  • Učitelé posilují kolegiální spolupráci ve škole i při setkání s kolegy z jiných škol, včetně spolupráce napříč stupni a předměty
  • Učitelé využívají čtenářské kontinuum