Čtenářská škola

Čte každý žák – čte celá škola

Jsme čtenářská škola

Naše škola se již v lednu roku 2019 zapojila do projektu Pomáháme školám k úspěchu, tedy přesněji do akce “Čtenářské školy”. Tento projekt je finančně i organizačně zajišťován o.p.s. Pomáháme školám k úspěchu na základě zadání i financování od rodinné nadace Renáty a Petra Kellnerových The Kellner Family Foundation.

Posláním projektu Pomáháme školám k úspěchu je podporovat zapojené veřejné školy tak, aby se v nich mohl učit naplno a s radostí každý žák.

Jeho náplní je systematické rozvíjení čtenářských dovedností všech žáků školy a to nejen v českém jazyce, ale také v oborech, jako jsou prvouka, přírodověda, vlastivěda, výchovy.

Čtenářství bylo pro naši školu důležité již dříve, což dokazuje i to, že většina sboru absolvovala Základní kurz RWCT – Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Jeden z učitelů je Certifikovaný učitel RWCT.

Nedílnou součástí výuky českého jazyka se staly dílny čtení zaměřené hlavně na čtenářství prožitkové. Pozorujeme, že děti, které čtou beletrii, mají lepší slovní zásobu, snadněji se vyjadřují, snadněji se učí.

Projekt PŠÚ – Čtenářské školy nám umožňuje kvalitní podporu dalšího vzdělávání učitelů. Učitelé se pravidelně účastní seminářů, které jim pomáhají rozkrývat celou oblast čtenářství, ale také efektivního učení a formativního hodnocení. Pro výměnu zkušeností i společného učení budou probíhat pravidelná setkávání učitelů našeho sboru a  regionální setkávání zejména se ZŠ Kunratice a Open Gate. V neposlední řadě má škola možnost spolupracovat i s dalšími zapojenými školami z celé republiky. Účast čtyř učitelů naší školy na prázdninové Letní škole projektu Pomáháme školám k úspěchu svědčí o tom, jak důležitá je pro nás tato oblast vzdělávání

Vize čtenářského týmu PŠÚ

O dítěti

  • Každý žák má důvěru v to, že čtení a psaní jsou smysluplné činnosti, které stojí za námahu. Osvojuje si čtení, čtenářství, čtenářskou gramotnost, pisatelskou gramotnost; a kritickou gramotnost. Stává se zaujatým, nezávislým a přemýšlivým čtenářem.

O výuce

  • Jádrem výuky a učení se stává hodnocení využívané jako zdroj informací pro to, jak zlepšit výuku, aby se zlepšilo učení každého dítěte.

O učiteli

  • Učitel se adaptuje na vzdělávací potřeby dětí zjišťované prostřednictvím hodnocení jejich učení. Kontext výuky a učení se stává součástí toho, co a jak učitel učí.

O vedení školy

  • Vedení má vizi rozvoje čtenářské a pisatelské gramotnosti ve škole, sdílí ji se svými učiteli a dokáže pro ni učitele nadchnout. Učí se společně se svými učiteli.

O profesním učení učitelů

  • Profesní učení učitele je určováno tím, co potřebují jeho děti. Učitel se učí ze své vlastní výuky tím, že sleduje a analyzuje dopad své výuky na učení každého žáka, a učí se tomu, co pomůže jeho dopad na učení každého dítěte zvýšit.

Zdroj: Příručka pro čtenářské školy – druhá rozšířená pracovní verze, srpen 2017; Hana Košťálová a čtenářský tým PŠÚ