Průběh domácí výuky

Jako základní prostředek obousměrné komunikace mezi školou a žáky i rodiči jsme se rozhodli využívat sdílený Google disk. Na tomto disku jsme vytvořili modelovou strukturu složek, přístupných žákům jednotlivých tříd; každou třídní složku vede příslušný třídní učitel. Odkaz na sdílený disk jsme poté zaslali zákonným zástupcům našich žáků, abychom ověřili, nakolik je pro ně tento model akceptovatelný. Po rychlé pozitivní reakci byla od 13. 3. 2020 zahájena distanční výuka. S rodiči, kteří nemohou nebo si nepřejí využívat sdílené disky, probíhá individuální komunikace telefonicky a pomocí mailů.

Vzhledem k tomu, že naše děti i rodiče jsou zvyklí na systém týdenních (případně i  denních) plánů, bylo celkem snadné v tomto režimu přejít na on-line výuku. Ta probíhá v následujících krocích:

  • Do sdíleného prostředí učitelé nahrávají materiály na další den – zadání v pracovních sešitech i nafocené pracovní listy. Součástí denních plánů je i vysvětlení smyslu daného úkolu a návod, jak dítěti úkol zadat nebo vysvětlit. Při obtížnějším zadání jsou nahrávána instruktážní videa, na kterých dětem novou látku učitel přiblíží.
  • Žáci si s pomocí rodičů materiál prohlédnou, případně vytisknou, učí se a plní zadané úkoly.
  • Následně žáci nebo rodiče vkládají do sdíleného prostoru ofocené práce – vyplněné pracovní listy, vypracovaná cvičení, ale třeba i fotografie výrobků nebo videa.
  • Učitelé potom práce vyhodnotí a napíší komentáře – povzbuzení, případně doporučení pro zlepšení.
  • V případě potřeby probíhá jako doplněk standardního postupu individuální komunikace s žáky a rodiči pomocí mailů, telefonicky a  případně i formou videohovorů.

Toto sdílené prostředí dává, stejně jako normální výuka, prostor i pro dobrovolné úkoly navíc a cílené zasílání dodatečných úkolů na procvičení slabších oblastí jednotlivým žákům

A jak se náš systém dálkové výuky osvědčuje v praxi?

V první chvíli nám bylo hodně líto, o co všechno s dětmi přijdeme – vždyť ještě na začátku března jsme vymýšleli činnosti a aktivity a těšili se, co všechno s dětmi podnikneme. Nyní absolutní většina přímé práce s dětmi leží na bedrech rodičů; snahou učitelů je být jim co nejvíce nápomocni, poskytovat dostatek materiálu k výuce, rady a doporučení.

Po dvou týdnech chodu školy v novém režimu můžeme konstatovat, že jak učitelé, tak i rodiče a žáci v aktuální situací dobře spolupracují – podařilo se nám rychle naskočit do sdíleného prostředí na Google Disku, komunikace funguje oběma směry, a  postupně byly doladěny i různé dílčí problémy. Zatímco pro některé děti je velmi náročné, změnit zaběhnutý styl učení, jiným vyhovuje, že si mohou vše samy rozvrhnout a věnovat se práci podle svého uvážení. Absolutní většina žáků plní zadané úkoly včas a v rámci svých možností i důkladně, i u dobrovolných prací nám pravidelně přichází mnoho zajímavých výsledků, a občas jsme překvapeni, co děti přidají čistě z vlastní iniciativy.

Stejně jako dosud, žáci si i nadále každý týden zapisují počátkem týdne do žákovských knížek očekávané výstupy, k nimž se potom vztahují jejich důkazy o učení. Koncem týdne si potom sami hodnotí, nakolik se jim podařilo očekávaných výstupů dosáhnout. Učitelé si obrázek o postupu jednotlivých žáků skládají z průběžné kontroly odevzdaných prací, sebehodnocení žáků a případné další komunikace s nimi, takže mohou – stejně jako tomu bylo i v běžném provozu – další práci plynule přizpůsobovat aktuálním možnostem a potřebám. Očekávané výstupy se zatím všem třídám daří naplňovat; je zřejmé, že se funkčnost zavedeného systém online výuky potvrzuje.

Jako velmi přínosný vedlejší účinek přechodu na dálkovou výuku během této krátké doby u mnoha účastníků – a to nejen dětských – stoupla  o několik úrovní i digitální a mediální gramotnost. Zatímco v prvních dnech se všichni potýkali se základními otázkami typu Jak to mám dělat? A kde vlastně?, brzy se přes Aha, to by mohlo jít třeba takhle… dostali až k Jasně, to bude hned, co dál? Mnozí starší žáci se po dvou týdnech v novém virtuálním prostředí pohybují s jistotou zkušených „ajťáků“ – sami si najdou, co je daný den na práci, vytisknou, a po vypracování vyfotí a zpět nahrají na disk; kromě toho pronikají i do tajů psaní e-mailů a komentářů, natáčení videa a podobných užitečných činností.

Učitelé se pouští do vytváření výukových videí, která nejen že jsou názornější než pouhý slovní výklad, ale zároveň i žáky lépe motivují a pomáhají i při fyzické odloučenosti zúčastněných udržet živý kontakt a pocit sounáležitosti.

Zkrátka a dobře, nucené opuštění komfortní zóny jak žáci tak dospělí uchopili jako výzvu, a tu se jim ve značné míře daří zvládnout.

Jakkoli jsou si ovšem mnohé naše zážitky z této převratné doby navzájem velmi podobné, má samozřejmě každá třída i nadále svůj program a své radosti a starosti, které jako obvykle najdete v následujících odstavcích.

A protože v čase domácího vzdělávání plní roli učitelů do značné míry rodiče, zařadili jsme tentokrát do článků jednotlivých tříd i jejich názory, zkušenosti a postřehy, vybrané z opravdu intenzivní komunikace posledních dní…

 

První třída

Výuka v karanténě postupuje dle plánu. Snažíme se i na dálku sdílet pozorování jarní přírody – děti si zavedly Pozorovatelský zápisník, kam si zapisují, které viděly ptáčky, květiny, kreslí, nalepují kvítka. Místo pondělního ranního vyprávění o společných zážitcích je začaly psát – jako dopis pro paní učitelku, který postupně přechází do podoby Koronavirového týdeníku. Děti s rodiči zvládají i výtvarné tvoření k probíranému tématu: nejprve to byly ptáčci a jejich hnízdečka, poté si jako pomůcku na matematiku vyrobily autobus z krabice. Pustily se odvážně do vaření – podle čtení receptu přípravily pomazánku – a dokonce i do pokusů, jak jednotlivé materiály propouští vodu. A protože se ukázalo, že u čtení je přímý kontakt nenahraditelný, dopřáváme si ho alespoň občas pomocí videohovorů.

A jak to vidí rodiče? Podle hodnocení po prvním týdnu výuky jsou se systémem vesměs spokojeni:

„…Dobrý den paní učitelko… komentáře a zpětná vazba jsou důležité jak pro nás, tak pro děti. Děkuji za ně….“

„…Učení doma zvládáme, systém zadávání úkolů a odevzdávání je prima…“ 

„….Myslím, ze ty kreativní úkoly jsou dobrý nápad! Syna to baví! Nestíháme vždycky vše, ale když je čas, užíváme si ho spolu. Myslím, že to dávkování úkolů je pro syna akorát a zároveň to pořád zvládáme i my rodiče:)…“

 Velký úspěch má i „výstavka“ – místo, kam všichni ukládají fotografie svých výrobků a mohou se podívat na výtvory svých kamarádů – tak jsme i na dálku pořád trochu spolu…

Kristina Hořáková

 

Druhá třída

…ani doma nezahálí! Jsme v kontaktu, obzvlášť nás baví motivační videa a spojení na Skypu. Snažíme se si domácí výuku zpestřit, a tak doma vznikají různá videa a myšlenkové mapy na téma jaro v přírodě. Píšeme si dopisy, ve kterých využíváme spojky, protože se je zrovna učíme. Komunikujeme společně pomocí tajných šifer nebo využíváme různé online procvičování úloh z matematiky i českého jazyka.

Z práce, kterou děti zasílají, je vidět, že úkoly většina z nich plní průběžně. Učivo zvládáme, v něčem jsme dokonce napřed, k něčemu se vrátíme, až se zase setkáme. Chybí nám ale průběžné hravé opakování a upevňování poznaného, toho by už bylo na doma moc. V matematice se snažíme nová prostředí a novou “látku” objevovat pomocí videí s paní učitelkou, ale i přesto se už velmi těšíme do kolektivu třídy, kde budeme moci více diskutovat, objevovat, poznávat a méně vysvětlovat.

Rodiče se k domácí výuce a přístupu druháků vyjadřují například takto:

“…Nejraději a bez řečí však vypracovává úkoly z matematiky. Vyrobila si sama i svoji násobilkovou tabulku do 10. Také ji baví učení prostřednictvím aplikací na internetu.”
“…Nejen, že prostřednictvím videa si přiblíží novou látku, ale má i kontakt s Vámi. Myslím si, že to byl super nápad….”
“…A musím říct, že to co na videích vysvětlujete si i lépe zapamatuje…”
“…V matematice mám obavu, abychom v ní nezahubili smýšlení Hejného metodou, ale snad ne..”
“…Kreativnější práce jako byly znaky jara nebo myšlenková mapa jsou také moc fajn – děti se u nich zabaví a dělají je s nadšením:-) …”

 Technika je skvělá věc… ale živý kontakt přece jen nenahradí. Těším se, až se jednoho rána opět sejdeme v naší třídě v ZŠ Šeberov.

 Barbora Čížková

 

Třetí třída

Všichni třeťáci i jejich rodiče statečně bojují se situací, že do školy nemůžou a doma zůstat musí. Někteří s nadšením, jiní méně natěšení se pouštějí nejen do zadaného učiva, ale také do výzev, které vždy máme na týden nebo víkend. Jeden týden jsme pozorovali oblohu, poté jak nám klíčí hrášek. Na celý březen, a protáhli jsme až do dubna, je vyhlášena Jarní výzva, kdy sledujeme a zaznamenáváme znaky jara. O druhém víkendu jsme se všichni (i paní učitelka) pustili do pečící výzvy a pekli jsme sladké i slané pokrmy, své výtvory jsme sdíleli s ostatními na disku. Některým to vydrželo a pečou doma ob den něco dobrého. Také nezapomínáme na recitaci básní, a tak se nám hromadí i videa od dětí.

A teď už dávám slovo domácím učitelům, tedy rodičům:

“S tím pečením jste nás namotivovala, od té doby pečeme každý druhý den, děti to dobře zabaví, když se nedá nikam moc jít. Se stylem zadávání úkolů a zpětných vazeb jsme spokojeni, vyhovuje nám to tak. Děkujeme za pečlivou přípravu a nadšení….”
“…Zatím nám to tak vyhovuje, postupně dcera pracuje víc a víc, i když je den kdy ji to vůbec nebaví, teď jsme našli docela dobrou formu která ji baví, hodně se ji líbí ty videa, to je na ni vidět jak vás vidí tak jak se ji chce do ty práce s chutí…”
“…Systém zadávání a odevzdávání prací nám takto vyhovuje. Oceňujeme Vaše videa, dcera Vás moc ráda vidí, aspoň takto. A může pracovat sama….”
“… Hlavně bych Vám chtěla moc poděkovat, s jakou péčí připravujete program pro děti. Z komunikace s kamarády, kteří mají stejně staré děti, vím, že to ani zdaleka není samozřejmé…”
“…Myslím, že prostředí Google drive jste zvolili dobře. Je jednoduché, intuitivní. Syn má svůj telefon a naučil se toto prostředí používat velmi rychle, takže mu do komunikace s třídními složkami téměř nezasahuji, maximálně to zkontroluji, případně oříznu obrázek….”
Fotografie a videa od dětí nebo od paní učitelky jsou moc fajn, ale není nad živý kontakt. A tak nám přeji, ať se všichni ve zdraví opět sejdeme v naší malé třídě.

Michaela Rotsčidlová

 

Čtvrtá třída

I čtvrťáci jsou vtažení do několika výzev – natočit svou recitaci, pozdravit ostatní spolužáky a učitele prostřednictvím videa, trénovat předklony a pravidelně se protahovat mezi plněním úkolů, pomyslně se přenést do středověku, nejdříve vyzkoušet roli iluminátora, a potom se stát rytířem a vytvořit svůj vlastní erb. Je toho dost, ale daří se jim přebírat  zodpovědnost za své učení.  A to vskutku není málo!

Z mailové korespondence:

“Velice děkujeme za Vaší podporu, komunikaci, přípravu, ale i trpělivost s námi. Tento týden u nás doma SNAD proběhne, co se týká všeho, více v nějakém režimu. Mám pocit, že se nám ho pomalu, ale jistě daří osvojovat. Opravdu velké DÍKY patří Vám…”

“…ale funguje to skvěle…Teď koukají na UčiTelku, takže mám pauzu:-). Většinu úkolů dělají samy, ale stejně s nimi funguji a vysvětlujeme, říkáme si a snažím se, aby to, co už znají, dělaly samy a neopravuji…”

“…moc děkuji za video, bylo velmi přínosné. Myslím, že syn dle toho novou látku pochopil…”

“… tak jsem konečně přišel na to, jak posílat hotové úkoly od zítra začnu postupně doplňovat …Super…”

 Lenka Beranová

 

Pátá třída

I páťáci najeli na domácí výuku dobře, dolaďujeme komunikaci. Učivo zvládáme a plánujeme celotřídní online setkání. V tuto chvíli si páťáci vybírají témata svých Diplomových prací a od příštího týdne na nich začnou pečlivě pracovat. Nejprve je čeká sběr a třídění informací na PC a ukládání do složky, upravování jejich rozsahu a obsahu, aby tomu rozuměli. Mnozí z nás se také zapojili do šití roušek pro sebe, své okolí či pro ty, kteří to zrovna potřebuji. A když je volná chvilka? Třeba pečeme (pokud tedy zrovna seženeme droždí).

Petra Votočková

Děkuji rodičům za zpětnou vazbu, z které vybírám:

„Děkuji, že nám takto posíláte školu na dálku, aby děti neměly po uvolnění restrikcí problém s nahromaděnou látkou…“

„Přeji Vám poklidné dny, hodně síly na zvládnutí všeho a věřím, že nám toto přinese mnoho dobrého a koresponduje to se změnou doby…“

„Za nás – výpadek ve vzdělání rozhodně neřešíme. A moc jsme se potěšili z vašeho videa. Jste kreativní…“

„Děláte to perfektně, moc nám to takto vyhovuje…“

Držme se ve zdraví, mějme veselou mysl, však ono bude brzy zase lépe a budeme se moci sejít v naší malé, ale šikovné škole J.