Průběh a výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

Dne 25. 4. 2022 proběhl zápis do 1. třídy naší školy, náhradní termín zápisu se konal 29. 4. 2022. Registrováno bylo celkem 47 žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání a 4 žádosti o odklad povinné školní docházky. Žadatelů s trvalým bydlištěm ze školského obvodu naší školy bylo 36, z hl. m. Prahy byli 3 a mimopražských bylo 8.

Dne 16. 5. 2022 bylo rozhodnuto o přijetí a byl sestaven seznam s pořadím uchazečů. Přijato bylo 44 žadatelů, které bylo možno přijmout do nově stanovené kapacity 165 žáků platné od 1. 9. 2022. U dvou uchazečů (kteří k 31. 8. 2022 nedovrší 6 let věku) bylo řízení o přijetí přerušeno na dobu nezbytně nutnou z důvodu nutnosti doložení doporučujícího stanoviska školského poradenského zařízení a potvrzení odborného lékaře nebo klinického psychologa. Jednomu žadateli bylo zastaveno řízení o přijetí z důvodu podání a kladného vyřízení žádosti o odklad povinné školní docházky.

Mgr. Bc. Jaroslav Střeštík