Informace k otevření školy od 25. 5. 2020.

Vážení rodiče,

na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 30. dubna 2020 č. 491, o přijetí krizového opatření, bylo školám umožněno od 25. 5. 2020, aby realizovaly pro žáky 1. stupně ZŠ dobrovolnou výuku, která musí splňovat vládou stanovená pravidla.

ZŠ V Ladech 6 připravuje v souladu s citovaným usnesením a dalšími stanovenými podmínkami v rámci ochrany zdraví a provozu základních škol v období do 26. 6. 2020 realizaci výuky formou tzv. školních skupin. Soubor hygienických a provozních podmínek, obsahuje poměrně striktní a velmi omezující opatření, díky kterým je kapacita budovy stanovena na max. 59 žáků, přičemž školní skupinu je možné v naší škole z prostorových důvodů otevřít s maximálním počtem 8 – 15 žáků podle velikosti místností. Plánujeme otevřít 5 učeben. Dále musíme připravit jednu místnost jako izolaci.  Výuku ve skupinách plánujeme od 8 – 12. hod. s možností výdeje oběda. Zařazení žáka do skupiny v rámci jedné třídy nemůžeme z organizačních důvodů zaručit, rádi bychom je, pokud to půjde, zachovali. Každopádně se bude jednat o uzavřené skupiny, žáci se nesmí mezi skupinami setkávat ani skupinu měnit. Budou mít určeného svého pedagogického pracovníka. Ve třídách budou mezi žáky dodrženy rozestupy 2 m (min. 1,5), jeden žák v lavici, zajištěna průběžná dezinfekce rukou, všude, mimo třídy, budou žáci nosit roušky.

Pro vedení školy je prioritou zachování podpory fungujícího již zavedeného systému domácího vzdělávání pro všechny žáky. Z těchto důvodů budou třídní učitelé nadále připravovat a vyhodnocovat domácí výuku a nebudou se účastnit prezenční výuky. Výuku ve školní skupině zajistí jiní pedagogičtí pracovníci školy podle příprav TU. Tedy žáci v rámci školní skupiny budou vzděláváni ve stejném rozsahu jako žáci na dálku pouze s tím rozdílem, že budou přítomni ve škole s pedagogickým pracovníkem. Cílem dopolední části bude zajištění vzdělávání žáků v rozsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku.

Harmonogram přípravy

 • Elektronické zjišťování zájmu (dotazník mailem, odpovědi do 13. 5. 2020).
 • Zájemci obdrží mailem bližší informace o organizaci výuky a formuláře
 • Zákonní zástupci podají žádost k dobrovolné osobní přítomnosti ve škole a zařazení žáka do školní skupiny prostřednictvím formuláře řediteli školy v termínu do pondělí 18. 5. 2020.
 • Žádost je nutné vyplnit, podepsat zákonným zástupcem a oskenovanou nebo ofotografovanou odeslat emailem na . Originál žádosti žáka o přijetí do školní skupiny společně s aktuálním Čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění přinese žák první den nástupu na prezenční výuku. Bez originálů těchto listin nebude možný vstup do školní budovy.
 • Informace o výsledném počtu žádostí a stanovisko ředitele k otevření školy bude zveřejněna na webu školy do 22. 5. 2020.
 • Složení školních skupin stanoví ředitel školy. Složení skupin je neměnné.
 • Dobrovolná přítomnost žáků bude organizována od 8:00 – 12:00 hodin.

 

Základní pravidla spojená s prezenční výukou ve školní skupině

 • Přihlášení žáci dochází do školy a odchází z ní podle stanoveného rozvrhu, se kterým jsou seznámeni a který je umístěn na webu školy v pátek 22. 5. 2020.
 • V případě závažného důvodu, kdy žák nemůže být prezenční výuce přítomen, omluví žákovu nepřítomnost telefonicky jeho zákonný zástupce ihned v den nepřítomnosti před zahájením výuky.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Před vstupem do budovy si dezinfikují ruce a bude měřena teplota (max. 37 stupňů). Do budovy školy vstupují s rozestupy, podle pokynů pedagogického pracovníka. Žáci vstupují pouze s rouškou. Po přezutí zůstávají boty v botníku ve vestibulu. Po příchodu do třídy provede žák dezinfekci rukou.
 • Prezenční výuky se účastní pouze zdravý žák bez teploty a výrazných příznaků onemocnění (teplota, rýma, kašel,…). V případě žákova nevyhovujícího zdravotního stavu, si ho na vyzvání neprodleně vyzvedne zákonný zástupce. Do této doby bude žák umístěn ve vyhrazené místnosti (izolace).
 • Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Složení skupin žáků stanoví škola, bude žákům sděleno předem a je neměnné (maximální počet žáků ve skupině žáků je 8 – 15 (dle velikosti jednotlivých místností) s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě). Po dobu pobytu ve škole se žáci napříč skupinami nesmějí potkávat.
 • Žáci se o přestávce mezi výukovými bloky zdržují pouze v určené třídě, na určeném patře školy nebo na školním hřišti vždy pod dozorem pedagoga. Nevytvářejí skupinky a nosí roušky.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce.
 • Žáci se před začátkem prezenční výuky a po jejím skončení nesmí zdržovat v prostorách školy, školním areálu ani před školou.
 • Žáci, kteří se přihlásí na oběd, dochází do školní jídelny v jim vymezeném čase v doprovodu určeného pedagogického pracovníka školy. Ve školní jídelně žák obědvá sám u jednoho stolu, nedotýká se žádných společných předmětů, je obsloužen personálem školní jídelny. Před a po jídle provede dezinfekci rukou.

 

Podrobnější informace v dokumentu MŠMT OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020  – www.msmt.cz

 

Žádost o zařazení žáka/žákyně k dobrovolné osobní přítomnosti v ZŠ V Ladech 6 od 25. 5. 2020

Jméno a příjmení žáka:

 

Datum a rok narození: Třída:

 

Telefon na rodiče, popř. jiné zákonné zástupce v době konání školní skupiny:

matka:

otec:

jiný zákonný zástupce:

 

e-mail rodičů:

matka:

otec:

jiný zákonný zástupce:


žáka/žákyni přihlašuji na obědy ve školní jídelně v rámci školní skupiny
:         ANO                  NE*
Přílohou č. 1 této žádosti je Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
Zavazuji se, že můj/moje syn/dcera bude dodržovat výše uvedená bezpečností a hygienická pravidla, se kterými byl(a) seznámen(a).  V případě zhoršeného a nevyhovujícího zdravotního stavu si žáka (svého syna/svou dceru) na vyzvání pracovníka školy neprodleně odvedu pryč ze školy. Souhlasím, že každý den po skončení prezenční výuky příslušné školní skupiny, ihned přebírám zodpovědnost za své dítě, které musí opustit školní budovu a nesmí se dále zdržovat v budově školy.
Výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a svým podpisem prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) se Základními pravidly spojenými s prezenční výukou ve školní skupině (od 25. 5. 2020), které jsou přílohou

č. 2 této žádosti, včetně materiálu MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.

 

 

 

 

 

V …………………  dne ……………….                                         ……………………………………

podpisy zákonných zástupců

 

 

Žádost zasílejte obratem – nejpozději do pondělí 18. 5. 2020 ZŘ –  

* Hodící se zakroužkujte a nehodící se škrtněte.

 

Příloha č. 1

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Jméno a příjmení (žáka) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
datum narození:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
trvale bytem:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného žáka neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
 2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.

 

V Praze, dne 25. 5. 2020

………………………………………………………………………………

podpis zákonného zástupce žáka

 

.

  Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. při protinádorové léčbě,
  3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.