Zahájení školního roku – preventivní opatření

Vážení rodiče,

letní prázdniny se chýlí k závěru a je potřeba se připravit na otevření školy v aktuálních podmínkách. Dovolte, abychom Vás v předstihu seznámili s organizací nového školního roku. Celá příprava je závislá na vývoji situace s Covid 19. Naší prioritou je zachovat prezenční docházku s co nejmenšími změnami, které by omezovaly běžný režim školy. Naší povinností je však zajistit takové podmínky pro vzdělávání v naší škole, aby respektovaly zákonná doporučení. Níže popsaná a přijatá opatření vychází z našeho společného hledání nejvhodnějšího kompromisu a jsou v souladu s Manuálem MŠMT a MZ. https://www.msmt.cz/msmt-vydalo-aktualizovany-manual

Věříme, že přispějí k ochraně našich pedagogů a zajistí co nejdelší prezenční docházku našich žáků do školy.

Přijatá opatření:

  1. Mimo výuku v kmenových třídách budou žáci naší školy rozděleni do tří sledovaných skupin podle umístění tříd na patrech tak, aby se vzájemně skupiny co nejméně potkávaly:

1. třída

2. a 3. třída (v ŠD se rozdělí do dvou místností)

4. a 5. třída

  1. Stravování bude probíhat po třídách v rámci rozvrhu jednotlivých tříd. Z těchto důvodů jsou konce vyučování stanoveny takto:

4 vyučovací hodiny – cca do 12 h

5 vyučovacích hodin – cca do 13 h

6 vyučovacích hodin – cca do 13, 45 h

  1. ŠD bude navazovat na konce vyučování a bude probíhat ve čtyřech odděleních podle skupin uvedených v bodě I.

Ranní i koncová ŠD bude fungovat v nezměněných časech (ranní 7,00 – 7,40; koncová 16,00 – 17,00). Vzhledem k tomu, že se dá očekávat sdružování žáků z různých tříd, budou v místnosti nosit roušky.

V rámci maximálního snížení zdravotního rizika však doporučujeme omezit pobyt žáků ve škole mimo vyučování na co nejkratší možnou dobu.

  1. Zařazení dvoudenních adaptačních kurzů pro 2. – 5. třídu v úvodu školního roku.

(Závazné přihlášky s cenou kurzu obdržíte při zahájení šk. roku.)

Budou zaměřeny na ladění třídních kolektivů po delší odluce a k nastavení klimatu třídy:

  • sebepoznání děti
  • vzájemné porozumění a spolupráce ve skupině
  • podpora komunikačních schopností, asertivního chování a umění řešit konflikty a nedorozumění ve třídě
  • předcházení problémovému chování ve třídě

Třídy pojedou s třídními učiteli a školním psychologem, který povede program. Objekt je vyčleněn vždy pro jednu třídu.

  1. Úprava organizace zájmových kroužků

Provozovatelům kroužků bude doporučeno sestavovat skupiny ze žáků stejných tříd nebo skupin viz. bod I. Zájemci z jiných škol včetně lektorů budou vyzváni nosit roušky.

V rámci snížení všech zdravotních rizik pro naše žáky a zaměstnance vás žádáme o zodpovědné sledování zdravotního stavu vašeho dítěte před jeho každodenní docházkou do školy.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), by neměl do školy vstoupit.

Pokud bude žák vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti (izolace) a budou kontaktováni zákonní zástupci žáka s požadavkem na okamžité vyzvednutí žáka.

Od 1. 9. platí opatření o nutnosti nošení roušek pro všechny osoby (mimo zaměstnanců a žáků), které vstupují do budovy školy.

Z tohoto důvodu, vás žádáme, aby ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU, kdy se nás po dovolených sejde více najednou, a budete doprovázet děti do školní budovy, proběhlo s ochrannými rouškami nás všech. Děkujeme za pochopení.

První den školy obdržíte Školní list se všemi detailními informacemi k organizaci prvního týdnu školy.

Doufám, že přijatá opatření mají smysl pro zajištění prezenčního vzdělávání, ochrany zaměstnanců a žáků při normálním chodu školy.

Těšíme se na setkání 1. 9. 2020 v 8 hodin před budovou školy.

Mgr. Jaroslav Střeštík

ředitel školy