Erby jako osobní znak

V rámci domácí výuky se měli žáci zamyslet nad symbolem, který by je charakterizoval. Jako propojení s tématem vlastivědy – středověké erby a znaky, si měli žáci podle video návodu vyrobit vlastní erb a umístit na něj svůj znak. Prostudovali PL se základy heraldiky, připravili si pomůcky a zhotovili návrh. Potom na karton provedli finální práci. Závěr byl v provedení fotografie hotového erbu a odeslání do společného úložiště. Práce byly opatřeny komentářem učitele a jako odměna za svědomitou práci získali od pana učitele třídní erb.

Poděkování všem

Vážení rodiče,

nacházíme se v nestandardní situaci, která nemá pamětníků. Uplynulé období přineslo mnoho změn v životě školy. Od 11. 3. 2020 byl vyhlášen nouzový stav a zavřeny školy v celé republice. Došlo ke zrušení Noci s Andersenem, neproběhl Den otevřených dveří se setkáním rodičů a vedení školy, zápis do 1. třídy je organizován bez přítomnosti žáků. Byla zrušena hlavní jarní akce tradiční Velikonoční jarmark, byla odvolána akce ukliďme Česko. V ohrožení je i termín školy v přírodě v měsíci květnu a nikdo zatím neví, na kolik týdnů z tohoto školního roku se vrátí žáci do školních lavic.

Ihned po vyhlášení uzavření školy ve středu 11. 3. 2020 se sešli všichni zaměstnanci a byl vypracován systém pro zajištění on-line výuky.

Učitelé zajišťují přípravu podkladů pro domácí výuku a komunikují se žáky a rodiči.  Nepedagogičtí zaměstnanci v určených termínech, při zachování hygienických opatření, dochází do školy a provádí plánované činnosti, uspořádání skladů a učebních pomůcek, základní úklid,  opravy v budově, péči o školní pozemek aj. Vedení školy se pravidelně schází a zajišťuje chod školy, fakturace, výkaznictví, plánování dalšího postupu a koordinaci činnosti zaměstnanců, komunikace s rodiči, zajištění zápisu do 1. třídy, sledování aktuálního vývoje situace atd.

Zaměstnanci kromě činností spojených s chodem školy dále využívají časový prostor, šijí roušky pro potřebné a podílí se na dalších dobrovolnických aktivitách.

Po dobu trvání opatření v souvislosti s výskytem Covid 19,  školní psycholog nabízí podporu na telefonu 778 069 015. Tuto službu nabízí v této době nejen našim žákům a jejich zákonným zástupcům, ale v případě potřeby také ostatním obyvatelům Šeberova a Hrnčíř.

Všichni jsme se ocitli v nové situaci a musíme se naučit se přizpůsobit. Nyní se v plné šíři ukazuje, jak je důležité vést žáky k samostatnosti, dodržování dohodnutých pravidel a respektování přijatých opatření. Děkuji tedy všem pedagogům, kteří zajišťují podporu rodičům a řídí domácí výuku, a děkuji všem rodičům, kteří komunikují, zvládají péči o chod domácnosti a současně pomáhají svým dětem plnit zadanou práci. Naše velké uznání patří i všem našim žákům, kteří zvládají dálkový systém výuky, projevují velkou míru samostatnosti a uvědomění si své zodpovědnosti, umí se ptát a řeší úkoly s využitím komunikační techniky, natáčí videa, fotí práce, ukládají soubory a čtou komentáře učitelů, a hlavně – učí se!

Přeji nám všem, abychom zvládli současný mimořádný stav.

Jaroslav Střeštík

ředitel školy

UZAVŘENÍ ŠKOLY – Informace k zajištění domácí výuky

Ministerstvo zdravotnictví vydalo zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném školství a vysokoškolském vzdělávání s účinností ode dne 11. března 2020.

Opatření bude platit do odvolání.

Odůvodnění: Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu COVID 19.

Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID 19.

Učitelé naší školy budou průběžně zajišťovat přípravy pro domácí výuku, komunikovat s rodiči a žáky dálkovým přístupem. Vzhledem k neznámému datu odvolání mimořádného opatření je nutné, aby zákonní zástupci nastavili denní režim žáků tak, aby byla zajištěna jejich domácí výuka. 

Na webových stránkách školy sledujete třídní stránky. TU budou připravovat učivo pro hlavní předměty na celý týden. Každý zákonný zástupce dostane e-mail s informacemi ke způsobu vzájemné komunikace.  Prosíme o potvrzení zprávy, abychom měli zpětnou vazbu o funkčnosti emailové adresy.

Informace k domácí výuce  – třídní učitel

informace k žádosti o ošetřovné při péči o dítě (OČR) – hospodářka školy

Věříme, že se nám podaří spojenými silami zajistit podmínky pro vzdělávání žáků ve změněných podmínkách.

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. et Bc. Jaroslav Střeštík

ředitel školy

 

Další informace o vývoji situace prosíme,  sledujte na stránkách:

Státního zdravotnického ústavu

MZV

MŠMT

MHMP

a ve veřejných mediích

Poděkování za Masopust hrou

Spolek rodičů připravil ve čtvrtek 5. 3. 2020 v naší škole pro žáky zábavné odpoledne plné her, tance a zábavy.

Byla to možnost pro všechny navzájem se setkat, popovídat si s absolventy, pozorovat děti, jak se baví, ochutnat domácí občerstvení, vyhrát dárek v tombole a také si zahrát hry, které neznáme.

Velice rád bych poděkoval všem rodičům  a bývalým žákům, kteří zajišťovali její průběh. Atmosféra byla úžasná a děti si užily školu, ve které si mohli jenom hrát.

Bližší informace a obrázky najdete v nabídce Spolku rodičů.