Zápis bez dětí

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Zápis do 1. třídy naší školy proběhne dne 6. 4. 2020 BEZ ÚČASTI DĚTÍ – pouze administrativní formou.

Zákonný zástupce odevzdá formulář žádosti a ke kontrole předloží rodný list dítěte a svůj OP (cizinci předloží cestovní pas a vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu).

Od 23. 3. 2020 přijímáme žádosti do datové schránky, poštou, naskenované mailem, nebo osobně v kanceláři školy.

Můžete využít možnosti objednat se na konkrétní čas k předání žádosti a ověření  RL a OP v úředních hodinách podatelny (vždy pondělí a středa 9-12 hodin), nejpozději však v den zápisu, 6. 4. 2020 od 10 do 17 hodin, telefonicky (244 911 792) nebo e-mailem (hospodářka školy Eva Pálková, e-mailová adresa ve tvaru ),  přístup bude umožněn jednotlivě, vždy odděleně za skleněnou přepážkou ve vestibulu školy.

Žádáte-li o odklad školní docházky, postupujte obdobně, k žádosti je nutné ještě doložit posudek školského poradenského zařízení a odborného lékaře (originály).

BLIŽŠÍ INFORMACE A FORMULÁŘE NAJDETE POD ODKAZEM  ZÁPIS, nebo nás kontaktujte výše uvedenými způsoby.

ředitel školy

UZAVŘENÍ ŠKOLY – Informace k zajištění domácí výuky

Ministerstvo zdravotnictví vydalo zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném školství a vysokoškolském vzdělávání s účinností ode dne 11. března 2020.

Opatření bude platit do odvolání.

Odůvodnění: Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu COVID 19.

Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID 19.

Učitelé naší školy budou průběžně zajišťovat přípravy pro domácí výuku, komunikovat s rodiči a žáky dálkovým přístupem. Vzhledem k neznámému datu odvolání mimořádného opatření je nutné, aby zákonní zástupci nastavili denní režim žáků tak, aby byla zajištěna jejich domácí výuka. 

Na webových stránkách školy sledujete třídní stránky. TU budou připravovat učivo pro hlavní předměty na celý týden. Každý zákonný zástupce dostane e-mail s informacemi ke způsobu vzájemné komunikace.  Prosíme o potvrzení zprávy, abychom měli zpětnou vazbu o funkčnosti emailové adresy.

Informace k domácí výuce  – třídní učitel

informace k žádosti o ošetřovné při péči o dítě (OČR) – hospodářka školy

Věříme, že se nám podaří spojenými silami zajistit podmínky pro vzdělávání žáků ve změněných podmínkách.

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. et Bc. Jaroslav Střeštík

ředitel školy

 

Další informace o vývoji situace prosíme,  sledujte na stránkách:

Státního zdravotnického ústavu

MZV

MŠMT

MHMP

a ve veřejných mediích

Poděkování za Masopust hrou

Spolek rodičů připravil ve čtvrtek 5. 3. 2020 v naší škole pro žáky zábavné odpoledne plné her, tance a zábavy.

Byla to možnost pro všechny navzájem se setkat, popovídat si s absolventy, pozorovat děti, jak se baví, ochutnat domácí občerstvení, vyhrát dárek v tombole a také si zahrát hry, které neznáme.

Velice rád bych poděkoval všem rodičům  a bývalým žákům, kteří zajišťovali její průběh. Atmosféra byla úžasná a děti si užily školu, ve které si mohli jenom hrát.

Bližší informace a obrázky najdete v nabídce Spolku rodičů.

Čtvrtá třída – tvorba mapy ČR

První pololetí školního roku bylo ve vlastivědě věnováno poznávání České republiky. Povrch, vodstvo, kraje, zemědělství, průmysl, nerostné suroviny, národní parky a CHKO,  památky UNESCO  ad.,  Jako cíl a zúročení  vědomostí a dovedností za celé  1. pololetí byl projektový den určený ke tvorbě velké mapy ČR . Žáci si vylosovali jednotlivé okruhy a samostatně si začali připravovat podklady v počítačové učebně, hledali informace a tiskli popisky, obrázky a znaky. Následně pomocí papíru, barev, špejlí, plastelíny a lepicí pásky začali postupně vytvářet na podlaze ve 4. třídě vlastní velkou mapu s informacemi o naší vlasti.

Žáci pracovali samostatně, spolupracovali a využívali další školní pomůcky ke splnění úkolu. Nejprve lepicí páskou vyznačili hranice a tvar republiky, dále hranice krajů a postupně začala přibývat pohoří, vodstvo, krajská města a další a další detaily.

Po dokončení mapy byla provedena společná kontrola umístění materiálů, zda odpovídají skutečnosti a byly napraveny zjištěné chyby v umístění.

Mapa sloužila na podlaze celý další týden, kdy ji postupně navštívili žáci ze všech ostatních tříd. Vždy byla prezentována čtvrťáky, kteří odpovídali na dotazy svých spolužáků. Ze začátku byl ostych a nakonec zájem prezentovat přesáhl poptávku a bylo jim líto, že nemohli sdělit všechny své vědomosti a zážitky.

Všechno úsilí přineslo splnění cíle – spolupracovat, poznat naši vlast, naučit se prezentovat, vyjadřovat se, hovořit o svých zážitcích a pomoci spolužákům.

Zakončení a odměna proběhla v tělocvičně, kde se mohli prolétat a zajezdit s vlastními hračkami na rádiové ovládání.

pan učitel Střeštík