Projekt Internet s rozumem

Kdo nás sleduje a proč?

ZDARMA online přednáška pro a rodiče základních škol

vzhledem k daleko vyšší míře v používání internetu v době distanční výuky, si vám dovolujeme nabídnout ve čtvrtek  21. 1. 2020 v 16 hodin online přednášku o bezpečném chování na internetu v rámci projektu INTERNET S ROZUMEM. Přednáška v rozsahu 45 minut je určena rodičům žáků základních škol a bude na téma “Kdo nás sleduje a proč?”

Ve čtvrtek v 16 hodin se stačí připojit na uvedený odkaz. Pokud nestihnete živý přenos, přednáška bude k dispozici do úterý 26.1.2021.

Projekt Internet s rozumem získal záštitu MŠMT.

Lucie Richterová
Projekt Internet s rozumem

Aktuální informace ke školní docházce a TŘÍDNÍ SCHŮZKY

V současné době platí prodloužený nouzový stav do 22. 1. 2021. Pro naši školu to znamená – docházka žáků 1. a 2. třídy do školy, 3. – 5. třída distanční vzdělávání doma.

Pro žáky ve škole platí ranní družina, nošení roušek, zákaz zpěvu a pohybových aktivit při hodinách TV. Oddělené stravování a školní družina pro jednotlivé třídy, provoz ŠD do 16 hodin.

Žáci na domácím vzdělávání pracují pod svými účty v prostředí Google učebna. Týdenní a denní plány sestavují třídní učitelé. Rozpis online výuky, termíny odevzdávání prací, výuku angličtiny a třídnické hodiny online mají jednotlivé třídy rozepsány ve svých třídách v Google učebně.

Škola poskytuje podporu žákům zapůjčením ICT techniky.

V pondělí dne 18. 1. 2021 proběhnou ON-LINE třídní schůzky všech tříd.

Začátky budou stanoveny postupně, aby se mohli zúčastnit rodiče, kteří mají sourozence v různých třídách.

Začátek bude od 16 hodin  – 1. třída, 16:30 – 2. třída, 17:00 -3. třída, 17:30 – 4. třída, 18:00 – 5.třída.

TS proběhnou v prostředí Google Meet, který je nastaven v jednotlivých třídách jako platforma pro online výuku pod žákovskými účty.

 

Dodatek klasifikačního řádu

Ředitel Základní školy, Praha 4, V Ladech 6, informuje o způsobu hodnocení žáků

Na základě vydané metodiky Doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí, vydané MŠMT dne 4. 1. 2021,  je Klasifikační řád školy doplněn o níže uvedený dodatek, který byl schválen Školskou radou dne 5. 1. 2021.

Bod 2.3. ve znění:

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je v 1. – 3. ročníku vyjádřeno slovním hodnocením a ve 4. – 5. ročníku klasifikačním stupněm (dále jen “klasifikace”).

Je doplněn větou: V případě nařízení distančního vzdělávání lze žáky ve 4. a 5. ročníku hodnotit také slovním hodnocením.

Výsledky voleb do Školské rady

Dne 8. 12. 2020 se konaly volby zástupců do Školské rady.  Volební komise sečetla hlasy a vyhlásila výsledky voleb podle počtu získaných hlasů.

Za zákonné zástupce nezletilých žáků byl zvolen pan Marek Nikl a paní Lenka Trešlová.

Za pedagogické pracovníky byla zvolena paní Kristina Hořáková a paní Lenka Beranová.

Za zřizovatele byly jmenovány Radou MČ paní Petra Venturová a paní Michaela Archalousová.

Ustavující schůze Školské rady se uskutečnila v úterý 15. 12. 2020.

Proběhla volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele. Byl schválen jednací řád.

Předseda – pan Nikl, místopřeseda – paní Trešlová, zapisovatel – paní Beranová.

Děkujeme všem kandidátům a voličům za projevený zájem a spolupráci.

Děkuji členům volební komise za přípravu a organizaci voleb v souladu s volebním řádem.

Novým členů Školské rady na nové 3 leté období od 15. 12. 2020 do 15. 12. 2023 přeji soulad ve sdílení nastoupené koncepce vzdělávání a podporu naší školy v jejím dalším směřování.

Jaroslav Střeštík

ředitel školy

Výsledky voleb