Ukončení školního roku a letní prázdniny

Vážení rodiče,

druhé pololetí bylo zásadně ovlivněno uzavřením školy a přechodem na distanční výuku. Nekonaly se žádné tradiční akce a byla zrušena škola v přírodě. Ani postupné uvolňování hygienických opatření v měsíci květnu neumožnilo plné otevření školy pro všechny žáky. Závěr roku byl stále ve znamení rozdělení žáků a zajišťování dvojí výuky doma a ve škole. Situace byla od 11. března obtížná pro nás všechny. Přesto jsme vše zvládli. Připravili jsme našim žákům materiály pro výuku a prožili jsme spolu s vámi rodiči mnoho hodin vzájemné podpory a spolupráce. Zde je na místě, abych vám vyslovil jménem všech našich pedagogických zaměstnanců velké uznání za energii, čas a práci, kterou jste věnovali na realizaci našich příprav při vzdělávání vašich vlastních dětí u vás doma. Zvládnutí přechodu na distanční vzdělávání, nastavení techniky při on-line výuce, tisk zadání, vkládání hotových úkolů na sdílené Google disky a podporu při vzájemné komunikaci jste zvládli na výbornou. Za druhé pololetí JSME VÁM VŠEM UDĚLILI čestný titul UČITEL ZŠ ŠEBEROV, který pro vás dostali žáci k vysvědčení.

Dnes proběhlo slavnostní předání vysvědčení a rozloučení s absolventy zazvoněním na školní zvon, jehož hlas ukončil již 116. školní rok v dlouhé historii naší školy.

Považuji tento školní rok, ovlivněný Covid 19 za úspěšný, právě zvládnutím obtíží a změn s ním spojených.

Věřím, že také vy jste spokojeni s větší mírou samostatnosti a pokroky žáků. Rád bych zde také vyjádřil poděkování všem učitelům a zaměstnancům školy, kdy se projevila jejich akceschopnost a sounáležitost během náročné situace.

Vám, rodičům, ještě jednou děkuji za rozvíjení spolupráce se školou, zájem a zapojení do našich aktivit.

Našim žákům přeji krásné léto plné zážitků a rodinné pohody.

Absolventům úspěšné vykročení do nové školy.

Těším se na společné setkání ve zdraví a v řádně zahájeném novém školním roce v úterý 1. 9. 2020.

 

Jaroslav Střeštík, ředitel školy

Čtvrťáci v Praze bez turistů

V rámci domácí výuky čtvrťáci obdrželi tip na výlet s rodinou po stopách Karla IV. a gotického slohu v Praze bez turistů. Získali pracovní list, mapu s vyznačenou trasou a s sebou si vzali erb, který vytvořili doma v rámci výuky o rytířích. Za normálních podmínek bychom akci absolvovali s celou třídou.

Cílem výletu bylo spatřit památky, které založil Otec vlasti a pořídit na stanovených místech svoji fotografii s erbem. Akce byla dobrovolná a s výsledkem se můžete seznámit na společné koláži.

Věřím, že výlet byl pro žáky příjemným oživením doby strávené mimo školu.

pan učitel

Průběh domácí výuky

Jako základní prostředek obousměrné komunikace mezi školou a žáky i rodiči jsme se rozhodli využívat sdílený Google disk. Na tomto disku jsme vytvořili modelovou strukturu složek, přístupných žákům jednotlivých tříd; každou třídní složku vede příslušný třídní učitel. Odkaz na sdílený disk jsme poté zaslali zákonným zástupcům našich žáků, abychom ověřili, nakolik je pro ně tento model akceptovatelný. Po rychlé pozitivní reakci byla od 13. 3. 2020 zahájena distanční výuka. S rodiči, kteří nemohou nebo si nepřejí využívat sdílené disky, probíhá individuální komunikace telefonicky a pomocí mailů.

Vzhledem k tomu, že naše děti i rodiče jsou zvyklí na systém týdenních (případně i  denních) plánů, bylo celkem snadné v tomto režimu přejít na on-line výuku. Ta probíhá v následujících krocích:

  • Do sdíleného prostředí učitelé nahrávají materiály na další den – zadání v pracovních sešitech i nafocené pracovní listy. Součástí denních plánů je i vysvětlení smyslu daného úkolu a návod, jak dítěti úkol zadat nebo vysvětlit. Při obtížnějším zadání jsou nahrávána instruktážní videa, na kterých dětem novou látku učitel přiblíží.
  • Žáci si s pomocí rodičů materiál prohlédnou, případně vytisknou, učí se a plní zadané úkoly.
  • Následně žáci nebo rodiče vkládají do sdíleného prostoru ofocené práce – vyplněné pracovní listy, vypracovaná cvičení, ale třeba i fotografie výrobků nebo videa.
  • Učitelé potom práce vyhodnotí a napíší komentáře – povzbuzení, případně doporučení pro zlepšení.
  • V případě potřeby probíhá jako doplněk standardního postupu individuální komunikace s žáky a rodiči pomocí mailů, telefonicky a  případně i formou videohovorů.

Toto sdílené prostředí dává, stejně jako normální výuka, prostor i pro dobrovolné úkoly navíc a cílené zasílání dodatečných úkolů na procvičení slabších oblastí jednotlivým žákům

A jak se náš systém dálkové výuky osvědčuje v praxi? Čtěte více

Erby jako osobní znak

V rámci domácí výuky se měli žáci zamyslet nad symbolem, který by je charakterizoval. Jako propojení s tématem vlastivědy – středověké erby a znaky, si měli žáci podle video návodu vyrobit vlastní erb a umístit na něj svůj znak. Prostudovali PL se základy heraldiky, připravili si pomůcky a zhotovili návrh. Potom na karton provedli finální práci. Závěr byl v provedení fotografie hotového erbu a odeslání do společného úložiště. Práce byly opatřeny komentářem učitele a jako odměna za svědomitou práci získali od pana učitele třídní erb.

Poděkování všem

Vážení rodiče,

nacházíme se v nestandardní situaci, která nemá pamětníků. Uplynulé období přineslo mnoho změn v životě školy. Od 11. 3. 2020 byl vyhlášen nouzový stav a zavřeny školy v celé republice. Došlo ke zrušení Noci s Andersenem, neproběhl Den otevřených dveří se setkáním rodičů a vedení školy, zápis do 1. třídy je organizován bez přítomnosti žáků. Byla zrušena hlavní jarní akce tradiční Velikonoční jarmark, byla odvolána akce ukliďme Česko. V ohrožení je i termín školy v přírodě v měsíci květnu a nikdo zatím neví, na kolik týdnů z tohoto školního roku se vrátí žáci do školních lavic.

Ihned po vyhlášení uzavření školy ve středu 11. 3. 2020 se sešli všichni zaměstnanci a byl vypracován systém pro zajištění on-line výuky.

Učitelé zajišťují přípravu podkladů pro domácí výuku a komunikují se žáky a rodiči.  Nepedagogičtí zaměstnanci v určených termínech, při zachování hygienických opatření, dochází do školy a provádí plánované činnosti, uspořádání skladů a učebních pomůcek, základní úklid,  opravy v budově, péči o školní pozemek aj. Vedení školy se pravidelně schází a zajišťuje chod školy, fakturace, výkaznictví, plánování dalšího postupu a koordinaci činnosti zaměstnanců, komunikace s rodiči, zajištění zápisu do 1. třídy, sledování aktuálního vývoje situace atd.

Zaměstnanci kromě činností spojených s chodem školy dále využívají časový prostor, šijí roušky pro potřebné a podílí se na dalších dobrovolnických aktivitách.

Po dobu trvání opatření v souvislosti s výskytem Covid 19,  školní psycholog nabízí podporu na telefonu 778 069 015. Tuto službu nabízí v této době nejen našim žákům a jejich zákonným zástupcům, ale v případě potřeby také ostatním obyvatelům Šeberova a Hrnčíř.

Všichni jsme se ocitli v nové situaci a musíme se naučit se přizpůsobit. Nyní se v plné šíři ukazuje, jak je důležité vést žáky k samostatnosti, dodržování dohodnutých pravidel a respektování přijatých opatření. Děkuji tedy všem pedagogům, kteří zajišťují podporu rodičům a řídí domácí výuku, a děkuji všem rodičům, kteří komunikují, zvládají péči o chod domácnosti a současně pomáhají svým dětem plnit zadanou práci. Naše velké uznání patří i všem našim žákům, kteří zvládají dálkový systém výuky, projevují velkou míru samostatnosti a uvědomění si své zodpovědnosti, umí se ptát a řeší úkoly s využitím komunikační techniky, natáčí videa, fotí práce, ukládají soubory a čtou komentáře učitelů, a hlavně – učí se!

Přeji nám všem, abychom zvládli současný mimořádný stav.

Jaroslav Střeštík

ředitel školy