Velikonoční Jarmark

V úterý 12. dubna se po tříleté odmlce opět konal tradiční velikonoční Jarmark. Ukončení platnosti omezení kvůli Covid 19 umožnilo připravit pro všechny žáky a návštěvníky z řad rodičů, obchůdek ve třídě, kde prodávali žáci 5. třídy velikonoční výrobky našich žáků a dobroty od rodičů, dílničky v tělocvičně a kavárnu v jídelně, kde Spolek rodičů zajišťoval občerstvení.

Vybrané finanční prostředky byly předány Spolku rodičů.

Děkujeme všem kteří přispěli ke zdárnému průběhu celého odpoledne. Věříme, že jste si společné setkání užili a těšíme se na další akci.

Čtení s Andersenem – kniha do tašky

Vážení rodiče,

v pátek 1. dubna proběhla, po dvou letech odmlky kvůli Covid 19,  tradiční školní akce Čtení s Andersenem. Naši učitelé připravili vlastní originální program pro všechny žáky během dopolední výuky. Celá akce byla speciálně zaměřena na podporu čtení s porozuměním, získávání sociálních dovedností a komunikaci, podporu vzájemných vztahů mezi žáky napříč jednotlivými ročníky. Program byl velice dobře promyšlen, s vypracováním detailního scénáře a časového plánu, včetně zajištění tvorby „knihy v tašce“. Důležitá byla koordinace všech učitelů a práce 18 skupin žáků, aby vše do sebe zapadalo a děj gradoval do závěrečné výstavky hotových prací. 6áci se seznámili s 9 tituly dětských knížek. Děkuji všem, kteří pomáhali realizovat letošní ročník.

Věříme, že si naši žáci celé dopoledne příjemně užili a mají vám co vyprávět. Papírové tašky jsou k nahlédnutí ve škole.

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISU DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Ode dne 28. 3. 2022 přijímáme žádosti o přijetí a žádosti o odklad, a také si můžete rezervovat konkrétní čas zápisu. Bližší informace najdete níže.

 Zápis do 1. třídy naší školy proběhne dne 25. 4. 2022 od 14 do 18 hodin.
Podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání se řídí § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Objednejte se prosím na konkrétní čas zápisu vašeho dítěte telefonicky (244 911 792) nebo e-mailem (hospodářka školy Eva Pálková, e-mailová adresa ve tvaru

 

Informace pro cizince, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny:

Na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, určuje ředitel školy druhý termín zápisu do 1. ročníku pro děti – cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana na 20. 6. 2022 od 14:00 do 16:00 hodin.

Cizinec, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana (§ 2 odst. 1 a 6), nemůže podat přihlášku v řádném termínu zápisu dne 25. 4. 2022.

 

Інформація для іноземців, яким у Чеській Республіці надано тимчасовий захист у зв’язку зі збройним конфліктом на території України:

Відповідно до Закону № 67/2022 «Про заходи у сфері освіти у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спровокованим вторгненням військ Російської Федерації, Директор школи визначає другий термін зарахування на 1-й курс для дітей – іноземців, яким надана в ЧР тимчасова охорона на 20. 6. 2022 з 14:00 до 16:00.

Іноземець, якому було надано тимчасовий захист у Чеській Республіці (ст. 2 п. 1 і 6), не може подати заявку в належний термін реєстрації 25. 4. 2022 рік.

Den otevřených dveří

Zveme všechny zájemce k návštěvě naší školy dne 28. 3. 2022 od 8 do 11:40 hodin. Můžete se podívat do vyučovacích hodin, prohlédnout si školu a práce našich žáků.

Od 17 hodin je připraveno setkání vedení školy se zájemci o zápis do 1. třídy.  Během dopoledne o návštěvy pečují žáci 5. třídy.

Těšíme se na Vás.

žáci a zaměstnanci školy