Členská schůze spolku rodičů

Svolávám tímto členskou schůzi Spolku rodičů při ZŠ v Ladech, která proběhne dne 11. 9. 2017 v prostorách základní školy v Šeberově v době třídních schůzek v jednotlivých třídách.

Program členské schůze

Volba jednoho člena výboru spolku, schválení zprávy o činnosti spolku, výběr členských příspěvků (100 Kč).

Ve druhé třídě po skončení třídní schůzky pak bude prostor pro řešení záležitostí souvisejících s financováním párové výuky (předání smluv, kdo ještě nemá; možnost úhrad v hotovosti; dotazy apod.)

Velmi tímto děkuji dosavadní předsedkyni výboru paní Magdaléně Melzerové za skvělou práci, kterou při svém dlouhodobém působení ve spolku odvedla.

Zároveň navrhuji paní Kateřinu Piskovou do výboru spolku rodičů. Paní Piskovou jistě mnozí znáte, organizuje ve škole sběr hliníku a mimo školu Dobrobazar v Čestlicích.

V případě, že by někdo z členů spolku (rodičů dětí navštěvujících ZŠ v Šeberově) měl zájem působit ve výboru spolku, je samozřejmě možné kandidovat – v takovém případě se mi prosím ozvěte do poledne 11. 9. 2017 níže uvedených kontaktech.

Současní členové Daniela Adjei (předsedkyně spolku a maminka žáků 5. a 2. třídy) a Milada Ritterová (maminka žákyně 5. třídy) zůstávají členy výboru Spolku rodičů.

Členský příspěvek je vztažen na člena spolku, tzn. v případě, že jeden člen spolku má ve škole více dětí, hradí členský příspěvek vždy za nejstaršího z nich.

Daniela Adjei
Milada Ritterová

Daniela Adjei (předsedkyně Spolku rodičů při ZŠ v Šeberově)
tel.: 720 736 950
e-mail:

Pomoc spolku rodičů

Děti ze šeberovské školy se chystají na školu v přírodě. Jelikož poplatek za školu v přírodě může být pro některé rodiny, finančně náročný, může se stát, že dítě na školu v přírodě raději nepošlou. Výbor Spolku rodičů navázal na podobnou akci z minulých let a vyčlenil z finančních prostředků spolku příspěvek na zaplacení školy v přírodě.

Spolek rodičů tímto vyzývá rodiče dětí, kteří by kvůli finanční náročnosti neposlali svoje dítko na školu v přírodě, aby se přihlásili a podali žádost o čerpání příspěvku. Pro letošní rok vyčlenil výbor spolku na čerpání tohoto příspěvku 5000 Kč celkem. Po uzavření přihlášek výbor rozdělí peníze mezi přihlášené. Příspěvek na jedno dítě max. do výše celkové platby za školu v přírodě. Žádosti v písemné formě předejte prosím na ředitelství školy do 27.2.2017.

Do žádosti, prosíme, uveďte jméno dítěte navštěvujících ZŠ Šeberov, kontakt na žádajícího rodiče a čestné prohlášení s podpisem, které bude přiloženo do dokumentů spolku. Návrh textu žádosti o příspěvek a čestné prohlášení: Žádám tímto Spolek rodičů při ZŠ Šeberově o finanční příspěvek na platbu školy v přírodě, která proběhne 22.-26.5.2017. Čestně prohlašuji, že si momentálně si nemohu platbu za ŠvP dovolit. Jméno a třída žáka, čitelně jméno a příjmení rodiče, kontakt na rodiče, místo, datum a podpis.

Za Spolek rodičů při ZŠ v Šeberově

Magdaléna Melzerová, Daniela Adjei, Milada Ritterová

(výboru spolku)

Spolek rodičů při ZŠ v Šeberově

Zdravíme všechny rodiče dětí navštěvující Základní školu v Ladech v novém školním roce a přejeme jim i dětem dobrý start.

Pro nové členy se jen krátce přestavíme. Spolek byl zakládán s dobrou vírou dělat pro děti něco navíc. Za dobu existence spolku některé její aktivity převzala obec (Den dětí) nebo škola (nákup některých učebnic). Postupem času se aktivita spolku ustálila na organizování sběru papíru a hliníku, který je spolu s výtěžky z velikonočního jarmarku, hlavním zdrojem peněz pro Adopci na dálku. Spolek zajišťuje dárečky pro Mikulášskou nadílku, ceny do recitační soutěže, finančně podporuje nebo doplňuje některé školní aktivity, financuje tričko a knihu pro páťáky, kteří opouští naší školu.

Spolek organizačně vede tříčlenný výbor. Dosavadní člen výboru paní Jana Karlovská, která má žáka školy v páté třídě, se vzdala členství ve výboru spolku, aby byla zajištěna kontinuita jeho vedení. Proto nabídla své místo rodiči, který má mladší děti navštěvující ZŠ V Ladech.

Oslovily jsme maminku paní Danielu Adjei, zda-li by neměla zájem pracovat ve výboru spolku rodičů. Paní Daniela s návrhem souhlasila.

Myslíme, že to bude dobrá volba, paní Daniela má děti v páté, čtvrté a první třídě, takže členství ve spolku jí vydrží hodně dlouho.

Členská schůze spolku rodičů

Svolávám tímto členskou schůzi Spolku rodičů při ZŠ v Ladech, která proběhne 5.9.2014 v prostorách základní školy v Šeberově v době třídních schůzek v jednotlivých třídách.

Program členské schůze: volba jednoho člena výboru spolku, schválení zprávy o činnosti spolku, výběr členských příspěvků (100 Kč).

Děkuji tímto za práci pro Spolek rodičů dosavadnímu členu výboru paní Janě Karlovské a navrhuji paní Daniela Adjei do výboru spolku rodičů.

Současní členové paní Magdaléna Melzerová (předseda spolku a maminka žáka 5. třídy) a Milada Ritterová (maminka žákyně 4. třídy) zůstávají členy výboru Spolku rodičů.

Členský příspěvek je vztažen na člena spolku, tzn. v případě, že jeden člen spolku má ve škole více dětí, hradí členský příspěvek vždy za nejstaršího z nich.

V případě, že někdo z členů spolku (rodičů dětí navštěvujících ZŠ v Šeberově) bude mít ještě zájem kandidovat, ať se ozve max. do poledne 5. 9. 2016 předsedovi na níže uvedených kontaktech.

Magdaléna Melzerová
Milada Ritterová

Magdaléna Melzerová (předseda Spolku rodičů při ZŠ Šeberově)
tel.: 737 150 368
e-mail: